IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

Grup instalatori specialitate
 
Reply to this topicStart new topic
HG 574 / 2005 : Eficienta energetica centrale noi
energon
post Oct 24 2005, 06:23 PM
Post #1


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 111
Joined: 17-September 05
From: Nu in Romania
Member No.: 576HOTĂRÂRE nr. 574 din 15 iunie 2005
privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienta cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 11 iulie 2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

ART. 1
Prezenta hotărâre se încadrează în programul de promovare a eficientei energetice şi stabileşte cerinţele referitoare la randamentul cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi şi care au puterea nominală de minimum 4 kW şi de maximum 400 kW, denumite în continuare cazane.
ART. 2
(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:
a) cazan: ansamblul corp cazan-arzator, destinat sa transmită apei caldura degajata la arderea combustibilului;
cool.gif aparat:
- corpul cazanului destinat sa fie echipat cu un arzator;
- arzatorul destinat sa echipeze un corp de cazan;
c) putere nominală utila, exprimată în kW - puterea calorica maxima stabilită şi garantată de producător, care poate fi furnizată la mers continuu, cu respectarea randamentelor utile indicate de producător;
d) randament util, exprimat în % - raportul dintre debitul caloric transmis apei din cazan şi produsul dintre valoarea calorica neta la presiune constanta a combustibilului şi consumul exprimat în cantitatea de combustibil pe unitatea de timp;
e) sarcina parţială, exprimată în % - raportul dintre puterea utila a unui cazan care funcţionează intermitent sau la o putere inferioară puterii nominale utile şi aceeaşi putere nominală utila;
f) temperatura medie a apei din cazan - media dintre temperatura apei la intrarea şi la ieşirea din cazan;
g) cazan standard - cazan pentru care temperatura medie a apei poate fi limitată prin proiect;
h) cazan recuperator - cazan destinat sa deserveasca un sistem de încălzire centrala şi sa fie instalat într-o vatra de ardere ca parte componenta a unui ansamblu cazan recuperator-arzator cu gaz;
i) cazan de joasa temperatura - cazan care poate funcţiona continuu, asigurând o temperatura a apei de alimentare între 35°C-40°C, şi care poate produce condensare în anumite condiţii; sunt incluse cazanele cu condensare care funcţionează cu combustibili lichizi;
j) cazan cu condensare de gaz - cazan conceput sa condenseze în permanenta o mare parte din vaporii de apa continuti în gazele de ardere;
k) cazan destinat a fi instalat într-un spaţiu de locuit - cazan cu puterea nominală utila mai mica decât 37 kW, destinat sa asigure caldura necesară încălzirii spaţiului de locuit în care este instalat, prin emiterea de caldura de către corpul sau ce are un vas de expansiune deschis, furnizand apa calda prin circularea acesteia în sistem gravitational; aceste cazane trebuie sa aibă înscrisă pe carcasa indicaţia explicita ca poate fi instalat în spaţii de locuit.
(2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3
(1) Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri următoarele:
a) cazanele pentru apa calda care funcţionează cu alte tipuri de combustibili, inclusiv combustibili solizi;
cool.gif echipamentele pentru prepararea instantanee a apei calde;
c) cazanele destinate sa funcţioneze cu combustibili ale căror proprietăţi diferă în mod considerabil de proprietăţile combustibililor lichizi şi gazosi comercializati în mod curent, cum ar fi gazele industriale reziduale, biogazul şi altele;
d) maşinile de gătit şi aparatele destinate în principal sa incalzeasca spaţiile în care sunt instalate şi care au ca funcţie secundară furnizarea apei calde pentru încălzire centrala şi a apei calde menajere;
e) aparatele cu o putere nominală mai mica de 6 kW, care folosesc circulaţia apei în sistem gravitational şi sunt destinate numai pentru producerea şi stocarea apei calde menajere;
f) cazanele fabricate în regim de unicat;
g) unităţile de cogenerare: unităţi pentru producerea simultană a energiei electrice şi termice şi/sau mecanice.
(2) În cazul cazanelor care au funcţie dubla, aceea de încălzire a unui spaţiu şi de furnizare a apei calde menajere, cerinţele prevăzute la art. 5 alin. (1) se referă numai la funcţia de încălzire.
ART. 4
(1) Nu pot face obiectul interzicerii, restrictionarii sau împiedicării introducerii pe piata ori punerii în funcţiune pe teritoriul României aparatele şi cazanele care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri, care poarta marcajul CE prevăzut la art. 7 ce atesta conformitatea cu toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile pentru evaluarea conformitatii prevăzute la art. 7 şi 8, decât dacă legislaţia armonizata în vigoare prevede astfel. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Se admite punerea în funcţiune a cazanelor numai dacă respecta cerinţele de randament prevăzute la art. 5 alin. (1) şi condiţiile de punere în funcţiune stabilite pe baza condiţiilor climaterice locale, a caracteristicilor energetice şi a spaţiilor de amplasare a acestora în cadrul imobilelor.
(3) Pentru cazanele recuperatoare şi/sau cazanele destinate a fi instalate în spaţii de locuit, deja instalate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se continua autorizarea punerii în funcţiune a acestora, cu condiţia ca randamentul lor atât la putere nominală, cat şi la sarcina parţială de 30% sa fie cu cel mult 4% sub cerinţele prevăzute în art. 5 alin. (1) pentru cazane standard.
(4) Ministerul Economiei şi Comerţului transmite Comisiei Europene informaţiile necesare care sa îi permită acesteia sa prezinte Consiliului propuneri de amendamente destinate sa asigure randamentul energetic şi libera circulaţie a cazanelor în Uniunea Europeană şi în România.
(5) În cazul în care:
a) cazanelor le sunt aplicabile şi alte reglementări armonizate ce acoperă alte cerinţe şi care prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj indica conformitatea cazanelor în cauza cu prevederile tuturor reglementărilor armonizate aplicabile;
cool.gif una sau mai multe dintre aceste reglementări armonizate aplicabile, la care se face referire la lit. a), îi permit producătorului, într-o perioada de tranzitie, sa aleagă procedura pe care sa o aplice cazanelor, marcajul CE indica conformitatea numai cu prevederile reglementărilor armonizate aplicate de producător. În astfel de situaţii, în documentele, notele sau instrucţiunile care însoţesc cazanele se vor indica şi datele de identificare a reglementărilor, asa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
ART. 5
(1) Cazanele trebuie sa respecte cerinţele de randament util:
a) la puterea nominală, respectiv în timpul functionarii la puterea nominală P(n) exprimată în kW, şi la o temperatura medie a apei din cazan de 70°C;
şi
cool.gif la sarcina parţială, respectiv în timpul functionarii la o sarcina parţială de 30% şi la o temperatura medie a apei care variaza în funcţie de tipul de cazan.
(2) Cerinţele de randament util pentru cazane sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(3) Standardele europene armonizate referitoare la cerinţele prevăzute în prezenta hotărâre, ale căror numere de referinta au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, stabilesc, între altele, metodele de verificare valabile pentru fabricaţie şi masurari. Tolerante adecvate trebuie incluse în nivelurile de randament.
ART. 6
(1) Pentru a se putea identifica în mod clar performanţele energetice ale cazanelor se stabileşte un sistem de etichetare a acestora cu simbolul de eficienta energetica. Sistemul de etichetare se aplica acelor cazane al căror randament este mai mare decât randamentul cazanelor standard prevăzut la art. 5 alin. (1).
(2) Cazanul primeşte simbolul de eficienta energetica "*" dacă randamentul sau la puterea nominală şi randamentul la sarcina parţială au valoare egala sau mai mare decât valorile prevăzute pentru cazanele standard. Simbolul "*" este redat în specimen în anexa nr. 2. Cazanul primeşte simbolul "**" dacă randamentul sau la puterea nominală şi randamentul la sarcina parţială ale cazanului au valoare mai mare cu 3 sau cu mai multe puncte decât valorile prevăzute pentru cazanele standard. Fiecare depasire suplimentară cu 3 puncte a valorii randamentului la puterea nominală şi la sarcina parţială permite atribuirea unui simbol suplimentar "*", conform prevederilor anexei nr. 3.
(3) Este interzisă aplicarea oricăror alte etichete care pot fi confundate cu cele prevăzute la alin. (2).
ART. 7
(1) Se considera ca respecta cerinţele de randament util prevăzute la art. 5 alin. (1) cazanele care sunt conforme cu prevederile standardelor romane şi/sau standardelor naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate, ale căror numere de referinta au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Astfel de cazane trebuie sa aibă aplicat marcajul CE şi sa fie însoţite de declaraţia de conformitate EC.
(2) Conformitatea cazanelor fabricate în serie se certifica prin:
a) examinarea randamentului unui cazan tip, în conformitate cu modulul B prevăzut în anexa nr. 4;
cool.gif declararea conformitatii cu tipul aprobat în conformitate cu modulele C, D sau E prevăzute în anexa nr. 5.
(3) Pentru cazanele care funcţionează cu combustibili gazosi procedurile de evaluare a conformitatii randamentelor lor sunt cele utilizate pentru evaluarea conformitatii cu cerinţele de securitate stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005.
(4) În cazul în care sunt introduse pe piata aparate comercializate separat, acestea trebuie sa poarte marcajul CE şi sa fie însoţite de declaraţia de conformitate EC care defineste parametrii ce le permit acestora ca, după asamblare, sa atinga nivelurile de randament util prevăzute la art. 5 alin. (1).
(5) Marcajul CE, precum şi simbolul de eficienta energetica, prevăzute în anexa nr. 2, se aplica pe cazane în mod vizibil, lizibil şi durabil. Este interzisă aplicarea pe aceste produse a unor marcaje asemănătoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acest marcaj. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe cazane şi pe aparate, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE sa nu fie reduse.
(6) În cazul în care organul de control sau un organism notificat constata ca marcajul CE a fost aplicat necorespunzător, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, este obligat sa realizeze cazanul conform prevederilor privind aplicarea marcajului CE şi sa înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri.
(7) În cazul în care organul de control constata ca neconformitatea continua, acesta ia măsurile necesare de restrictionare sau de interzicere a introducerii pe piata a produsului în cauza ori pentru retragerea produsului de pe piata, după caz. Ministerul Economiei şi Comerţului va notifica Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene în legatura cu măsurile întreprinse.
ART. 8
(1) Ministerul Economiei şi Comerţului notifica Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a desemnat sa realizeze procedurile prevăzute la art. 7, împreună cu sarcinile specifice care le-au fost atribuite, precum şi numărul de identificare alocat anterior de Comisia Europeană.
(2) Lista organismelor notificate şi numerele lor de identificare, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(3) Ministerul Economiei şi Comerţului desemnează organismele pentru evaluarea conformitatii, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 6. Procedura de evaluare a organismelor în vederea recunoaşterii de către Ministerul Economiei şi Comerţului se aproba prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Se considera ca organismele care îndeplinesc criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 6.
(4) În condiţiile în care se constata ca un anumit organism desemnat de Ministerul Economiei şi Comerţului nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 6, acesta retrage desemnarea organismului şi informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene în scopul retragerii notificării la nivel european.
ART. 9
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, interzicerea introducerii pe piata, retragerea de pe piata, interzicerea punerii în funcţiune şi a utilizării produselor neconforme;
cool.gif nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) şi (3), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, limitarea sau interzicerea introducerii pe piata, retragerea de pe piata, interzicerea comercializării sau/şi punerii în funcţiune a produselor nemarcate ori marcate incorect, pana la eliminarea neconformitatilor;
c) nerespectarea prevederilor art. 6, art. 7 alin. (1), (4) şi (5) şi a celor din anexa nr. 4 pct. 9 şi din anexa nr. 5 pct. 1.3, 2.5 şi 3.5, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării, pana la o data stabilită de organul de control, de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor;
d) lipsa autorizării prevăzute la art. 4 alin. (3), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea utilizării cazanelor recuperatoare şi/sau a cazanelor instalate, destinate a fi instalate în spaţii de locuit.
(2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul organului de control.
ART. 10
Organul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi care asigura supravegherea pieţei este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piata - ISCIR-SP, denumit în continuare ISCIR-SP.
ART. 11
(1) Deciziile luate în aplicarea prezentei hotărâri de către ISCIR-SP, din care rezulta sancţiuni şi restrictii de introducere pe piata sau punere în funcţiune a cazanelor şi a aparatelor, vor mentiona:
a) temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri;
cool.gif căile de atac impotriva deciziei ISCIR-SP;
c) termenele pentru exercitarea căilor de atac în cazul plângerii la organul de control care a aplicat sancţiunea.
(2) Deciziile prevăzute la alin. (1) sunt aduse imediat la cunostinta persoanelor interesate şi Ministerului Economiei şi Comerţului.
ART. 12
Prevederile art. 8 alin. (1), (2) şi (4) se aplica de la data aderării României la Uniunea Europeană.
ART. 13
(1) Pana la data aderării României la Uniunea Europeană se admit introducerea pe piata şi punerea în funcţiune atât a cazanelor şi a aparatelor cu marcaj CE, cat şi a celor cu marcaj naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea pe cazane şi aparate, concomitent, a marcajului CE şi a marcajului CS.
(3) Pana la data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplica şi marcajului CS.
(4) Lista organismelor desemnate sa realizeze procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3) se aproba şi se actualizează prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) În situaţia în care evaluarea conformitatii cazanelor destinate pieţei naţionale se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3) de către organismele prevăzute la alin. (4), producătorul sau reprezentantul sau autorizat, stabilit în România, trebuie sa aplice marcajul CS.
ART. 14
(1) Responsabilităţile producătorului sau ale reprezentantului sau autorizat, în legatura cu cazanele şi cu aparatele introduse pe piata sau puse în funcţiune cu marcaj CS, sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru cazanele şi aparatele cu marcaj CE.
(2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 9 se aplica şi în cazul cazanelor şi aparatelor introduse pe piata cu marcaj CS.
ART. 15
De la data aderării României la Uniunea Europeană se interzice introducerea pe piata sau punerea în funcţiune a cazanelor şi a aparatelor care poarta marcajul CS.
ART. 16
Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate prevăzute la art. 7 alin. (1), ale căror numere de referinta au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aproba şi se actualizează periodic prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 17
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 18
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienta şi etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a cazanelor noi de apa calda care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, cu modificările ulterioare.
ART. 19
Prezenta hotărâre transpune în legislaţia nationala Directiva Consiliului 92/42/CEE din 21 mai 1992 privind cerinţele de eficienta pentru cazanele noi de apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 167 din data de 22 iunie 1992, modificată şi completată prin Directiva Consiliului 93/68/CEE din 22 iulie 1993, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 220 din data de 30 august 1993 şi modificată şi completată prin Directiva Consiliului 2004/8/CEE din 11 februarie 2004, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 052 din 21 februarie 2004.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemnează:
---------------
Ministrul economiei şi comerţului,
Codrut Ioan Seres

Bucureşti, 15 iunie 2005.
Nr. 574.

ANEXA 1
*T*
CERINŢELE DE RANDAMENT UTIL PENTRU CAZANE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Randamentul la Randamentul la
putere nominală sarcina parţială
Tipul Intervalul ───────────────────────────────────────────────────────
cazanului de putere Temperatura Randamentul Temperatura Randamentul
medie a apei cerut medie a apei cerut
din cazan din cazan
(kW) (°C) (%) (°C) (%)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cazane 4-400 70 ≥84 + 2 log P(n) ≥ 50 ≥80 + 3 log P(n)
standard

Cazane 4-400 70 ≥87,5 + 1,5 log P(n) 40 ≥87,5 + 1,5 log P(n)
de joasa
temperatura*)

Cazane cu 4-400 70 ≥91 + 1 log P(n) 30**) ≥ 97 + 1 log P(n)
condensare
de gaz
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*
-----------
*) Inclusiv cazane cu condensare, care funcţionează cu combustibil lichid.
**) Temperatura apei de alimentare a cazanului.


--------------------
Ingineru'
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 RSS Lo-Fi Version Time is now: 1st June 2020 - 11:40 PM
Aer conditionat | Centrale termice