IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

Grup instalatori specialitate
 
Closed TopicStart new topic
Continuare PTA1
CristianG
post May 19 2004, 04:41 PM
Post #1


Membru senior
***

Group: Administrators
Posts: 766
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 36.5.1.1. Orice agent economic/prestator de specialitate, înregistrat în registrul comerţului şi având în statut ca obiect de activitate (specificat prin codul CAEN corespunzător) una sau mai multe activităţi asociate montării/instalării, punerii în funcţiune, service-ului şi verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, poate solicita autorizarea din partea ISCIR dacă:
a) este specializat în domeniul respectiv şi poate prezenta dovezile de capabilitate tehnică în acest sens;
cool.gif îşi desfăşoară activităţile pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR în regim de asigurare a calităţii şi garantare a siguranţei în funcţionare pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;
c) cunoaşte şi respectă în derularea activităţilor desfăşurate prevederile prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR aplicabile;
d) deţine prescripţiile tehnice aplicabile în domeniul pentru care solicită autorizarea;
e) cunoaşte cerinţele esenţiale cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 761/2001 şi deţine standardele specifice aplicabile domeniului pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR;
f) deţine documentaţiile tehnice specifice în limba română (documentaţiile tehnice de identificare a aparatelor şi manualele de service redactate sau traduse în limba română) pentru toate tipurile de aparate la care execută lucrările pentru care solicită autorizarea;
g) dispune de:
- mijloacele tehnico-materiale proprii adecvate;
- personal propriu calificat şi specializat în domeniu pentru execuţie;
- personal tehnic propriu cu pregătire tehnică superioară, învestit cu responsabilităţile de supraveghere tehnică şi de avizare a conformităţii lucrărilor efectuate, care poate fi propus pentru nominalizare în autorizaţia solicitată;
h) deţine proceduri proprii referitoare la lucrările pe care le execută în regim de asigurare a calităţii şi a siguranţei în funcţionare;
i) deţine, după caz, atestat de specializare de la producător;
j) înaintează la ISCIR un dosar de solicitare a autorizării. Dosarul de autorizare va fi întocmit conform cerinţelor prevăzute la pct. 6.5.2.
6.5.2. Cerinţe privind conţinutul şi întocmirea dosarului în vederea autorizării prestatorilor de specialitate
Dosarul trebuie să conţină următoarele:
a) opisul documentelor;
cool.gif cerere explicită privind domeniul pentru care solicită autorizarea.
Domeniile pentru care se poate solicita autorizarea şi pentru care ISCIR emite autorizaţii sunt:
(i) montare/instalare;
(ii) punere în funcţiune;
(iii) service şi reparare;
(iv) verificări tehnice periodice şi autorizarea funcţionării aparatelor;
c) precizarea tipurilor de aparate la care se vor executa lucrările pentru care se solicită autorizarea din partea ISCIR:
- precizarea tipurilor de aparate;
- precizarea parametrilor maximali de funcţionare ai fiecărui tip de aparat şi/sau a caracteristicilor tehnice de identificare a tipurilor de aparate;
d) memoriu tehnic justificativ care va conţine:
- elementele de identificare (denumirea corectă şi completă a agentului economic, adresa, telefonul etc.);
- profilul agentului economic;
- organigrama de funcţionare;
- sistemul de asigurare a calităţii implementat;
- dotări tehnico-materiale;
- certificări/autorizaţii deţinute de agentul economic de la alte organisme;
- alte date relevante, dacă este cazul;
e) actele legale ale agentului economic:
- copie de pe statutul agentului economic (trebuie să evidenţieze codurile CAEN asociate tipurilor de activităţi pentru care se solicită autorizarea din partea ISCIR);
- copie de pe certificatul de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti;
f) lista cuprinzând personalul propriu de specialitate
Având în vedere natura lucrărilor care se execută (montare/instalare, punere în funcţiune, reglaje, service/reparaţii, verificări tehnice periodice la aparate consumatoare de combustibili gazoşi), lucrări care implică intervenţii la circuite sub tensiune electrică, conducte sub presiune conţinând apă caldă până la 1050C, conducte şi dispozitive sub presiune conţinând gaze combustibile, tubulaturi de gaze arse conţinând gaze potenţial nocive, orice execuţie necesită o echipă de minimum 2 persoane.
Având în vedere nivelul de responsabilitate sub care se desfăşoară aceste lucrări şi necesitatea identificării personalului care răspunde de calitatea şi garanţia lucrărilor, agenţii economici trebuie să aibă:
- personal de execuţie;
- personal de supraveghere tehnică şi avizare a conformităţii lucrărilor executate.
Agenţii economici autorizaţi pentru verificări tehnice periodice, care vor fi autorizaţi de ISCIR să avizeze şi rapoartele acestor verificări, ceea ce semnifică autorizarea de funcţionare a aparatelor, trebuie să dispună de personal tehnic cu studii superioare de lungă durată, calificat şi specializat corespunzător prin cursuri organizate de ISCIR.
În acest sens se va prezenta o listă cuprinzând personalul propriu al agentului economic şi precizarea tipului de activitate pe care o prestează (execuţie, supraveghere tehnică şi/sau avizare a conformităţii lucrărilor).
La această listă trebuie să se anexeze documente din care să rezulte:
- pregătirea profesională;
- calificările şi specializările personalului;
- atestări acordate de producători;
- experienţa în domeniu (curriculum vitae).
ISCIR poate solicita şi verificarea documentelor din care să reiasă că personalul tehnic de specialitate propus de agentul economic pentru autorizare este angajat al acestuia şi are experienţă în domeniu.
NOTĂ:
Agenţii economici care solicită autorizarea pentru verificări tehnice periodice şi avizarea rapoartelor trebuie să aibă cel puţin un angajat cu studii tehnice superioare de lungă durată, care urmează să fie verificat în vederea autorizării pentru supravegherea tehnică, avizarea conformităţii lucrărilor executate şi semnarea documentelor specifice autorizării de funcţionare a aparatelor;
g) dovezi de existenţă a dotărilor tehnico-materiale necesare în vederea autorizării de către ISCIR a agenţilor economici
Agenţii economici trebuie să prezinte dovezi de existenţă a mijloacelor de execuţie, a dotărilor şi facilităţilor auxiliare, a aparaturii de măsurare şi control adecvate şi a documentaţiilor tehnice necesare.
Pentru garantarea executării lucrărilor în regim de asigurare a calităţii şi de îndeplinire a prevederilor prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR privind siguranţa în funcţionare a aparatelor la care se execută aceste lucrări, agentul economic trebuie să deţină:
1. mijloace de execuţie (utilaje, scule, echipamente, unelte etc.)
Se va prezenta lista cuprinzând mijloacele de execuţie pentru tipul de activitate/lucrare/operaţiune la care sunt folosite.
Se vor ataşa pentru mijloacele de execuţie importante (cele indispensabile executării tipului de lucrări pentru care se solicită autorizarea) documentele doveditoare de proprietate a mijloacelor de execuţie, fişa tehnică de identificare şi, după caz, documentele care dovedesc verificarea acestora (buletine de verificare metrologică, verificarea stării tehnice după revizii etc.);
2. dotări şi facilităţi auxiliare (de exemplu: standuri de încercări, autoutilitare, echipament de birotică pentru procesare/stocare de date privind execuţia lucrărilor, mijloace de înregistrare/evidenţă/arhivare a lucrărilor, depozitarea pieselor de schimb şi a materialelor, centru de instruire şi perfecţionare a personalului de execuţie etc.).
Se vor prezenta dotările materiale care sunt considerate de către solicitant ca fiind relevante pentru demonstrarea capabilităţii sale tehnice de a executa lucrările pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR la un nivel de profesionalism corespunzător, în regim de asigurare a calităţii şi cu responsabilităţi asumate privind garantarea lucrărilor;
3. aparatură de măsurare şi control
Agenţii economici care execută lucrări de specialitate la aparate şi echipamente, în sensul prevederilor prezentei prescripţii tehnice, trebuie să dispună de aparatele de măsurare şi control specifice fiecărui tip de operaţiune executată.
Aparatele de măsurare şi control utilizate pentru verificarea conformităţii lucrărilor executate trebuie să fie permanent în stare bună de funcţionare, să fie păstrate corespunzător şi să asigure acurateţea şi precizia măsurătorilor efectuate.
Îndeplinirea acestor cerinţe trebuie demonstrată în dosar prin documente şi proceduri specifice pentru marcarea, păstrarea şi verificarea periodică a aparaturii/instrumentelor de măsurare şi control.
Aparatura de control deţinută de solicitant trebuie să fie adecvată cel puţin pentru:
- controlul etanşeităţii;
- controlul dimensional;
- controlul vizual;
- reglarea şi punerea în funcţiune a sistemelor de ardere;
- măsurarea presiunilor;
- măsurarea temperaturilor;
- controlul/măsurarea parametrilor circuitelor electrice.
În funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate mai pot fi necesare dotări cu aparatură şi instrumentaţie specifică:
• pentru verificarea îmbinărilor sudate;
• pentru controlul regimului chimic al apei.
Nu poate exista operaţiune executată, din ansamblul lucrărilor pentru care se solicită autorizarea, fără să existe în dotarea agentului economic cel puţin un aparat de măsurare şi control specific.
Se va ataşa pentru fiecare aparat de măsurare şi control documentul doveditor de proprietate a acestuia, fişa tehnică de identificare a aparatului şi, în mod obligatoriu, documentele care dovedesc efectuarea verificărilor metrologice la termen (buletine de verificare metrologică).
Nu se admite soluţia de verificare de conformitate a unei operaţiuni, esenţială din punct de vedere al siguranţei şi al eficienţei pentru echipamentul la care se execută, care prevede pentru partea de verificare a conformităţii execuţiei ei exclusiv "control vizual";
4. documentaţii tehnice aplicabile
Se va prezenta lista cuprinzând documentaţiile tehnice deţinute;
h) proceduri de executare a lucrărilor pentru care se solicită autorizarea din partea ISCIR
Procedurile de executare a lucrărilor asigură repetabilitatea, controlabilitatea, trasabilitatea, calitatea fiecărei lucrări şi garantarea siguranţei în funcţionare a aparatelor la care se execută aceste lucrări.
Pentru a putea fi autorizaţi de ISCIR agenţii economici trebuie să dispună de un sistem de asigurare a calităţii implementat, care să asigure îndeplinirea cerinţelor cuprinse în prescripţiile tehnice - Colecţia ISCIR privind siguranţa în funcţionare.
Toate activităţile agentului economic trebuie să se desfăşoare conform procedurilor acestui sistem. Nu este obligatoriu ca sistemul de asigurare a calităţii să fie certificat de o terţă parte.
În acest sens solicitantul va prezenta în dosarul de autorizare cel puţin următoarele proceduri operaţionale şi formulare, în funcţie de domeniul de autorizare solicitat [a se vedea lit. cool.gif]:
• proceduri şi documente asociate de contractare/deschidere a lucrărilor;
• proceduri şi documente asociate de recepţie a materiilor prime şi materialelor, subansamblurilor, echipamentelor etc. şi de recepţie a instalaţiei tehnologice la care se execută lucrările de specialitate, la începutul lucrărilor şi pe parcursul desfăşurării lor;
• proceduri şi documente asociate de acceptare/însuşire a prevederilor proiectelor tehnice de execuţie;
• proceduri specifice de derulare a tuturor fazelor de execuţie efectivă a lucrărilor: montare/instalare, punere în funcţiune, probe la rece, probe la cald, intervenţii, service, revizii, optimizări etc.;
• proceduri de control şi verificare pe parcursul execuţiei, inclusiv documentele asociate;
• proceduri de verificare la rece, specifice subsistemelor tehnologice individuale (apă, gaze de ardere, aer de ardere, alimentare cu energie electrică etc.) care deservesc aparatul;
• proceduri de verificare la cald/probe funcţionale în condiţii reale de utilizare a aparatelor asupra cărora s-au efectuat lucrările pentru demonstrarea realizării parametrilor declaraţi/proiectaţi;
• proceduri şi documente asociate pentru service şi lucrări specifice de garanţie şi postgaranţie, desfăşurate la locul de funcţionare a aparatului;
• proceduri pentru intervenţii şi asigurarea pieselor de schimb;
• înregistrări (proceduri privind circulaţia documentelor, registre de urmărire a derulării unei lucrări şi de înregistrare/arhivare a lucrărilor executate);
• formulare tipizate utilizate de agentul economic pentru lucrările executate (rapoarte de probe, rapoarte de investigaţii preoperatorii, de instruire a personalului propriu şi a utilizatorului final, procese-verbale de predare-primire, de punere în funcţiune, de efectuare a intervenţiilor, certificate de calitate şi de garanţie etc.);
• proceduri de asigurare a înregistrării verificării metrologice şi trasabilităţii aparatelor de măsurare şi control;
• procedură de înregistrare a reclamaţiilor, inclusiv tratarea reclamaţiilor/neconformităţilor;
• alte proceduri relevante de execuţie a lucrărilor în regim de asigurare a calităţii şi de îndeplinire a prevederilor prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR aplicabile, privind asigurarea siguranţei în funcţionare a aparatelor la care se execută lucrările (păstrarea aparatelor de măsurare şi control, asigurarea verificărilor metrologice periodice la timp, protecţia muncii, instruirea periodică şi continuă a personalului propriu şi, după caz, a utilizatorului final al aparatelor etc.).
Dosarul poate cuprinde orice alte dovezi de capabilitate tehnică pe care solicitantul le consideră relevante în sprijinul cererii sale de autorizare;
i) documente din care să rezulte execuţia şi verificarea lucrărilor de montare/instalare, punere în funcţiune, service şi reparare, precum şi formulare impuse pentru autorizarea de funcţionare a aparatelor
Rezultatele verificării aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi vor fi consemnate de persoanele care le-au efectuat, astfel:
- pentru verificările efectuate pe parcursul montării/instalării, pe parcursul probelor funcţionale la rece şi la cald, precum şi pentru verificările efectuate la terminarea instalării şi a probelor de punere în funcţiune sau la finalizarea operaţiunilor de intervenţie/service, se vor întocmi documente de verificare semnate de responsabilul autorizat cu supravegherea tehnică şi cu avizarea conformităţii lucrărilor al agentului economic;
- pentru verificările tehnice efectuate după terminarea punerii în funcţiune şi pentru verificările tehnice periodice se vor întocmi rapoarte de verificare, conform modelelor prezentate în anexele B şi C;
- rapoartele de verificare menţionate mai sus, atestând demonstrarea realizării parametrilor de performanţă şi siguranţă în funcţionare, vor fi semnate în mod obligatoriu şi de utilizatorul final care preia aparatul pus în funcţiune pentru exploatarea de durată, pentru confirmarea însuşirii de către acesta a obligaţiilor ce îi revin privind utilizarea numai în modurile specificate în instrucţiunile destinate lui şi supunerea aparatului verificărilor tehnice periodice în continuare.
6.5.3. Eliberarea autorizaţiei pentru agentul economic
După analizarea dosarului, în cazul în care se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor, agentul economic va susţine un examen cu ISCIR-INSPECT, examen care se va desfăşura în două etape:
- probă de evaluare a cunoştinţelor teoretice ale personalului tehnic propus pentru autorizare, prin lucrări scrise şi interviuri;
- probă practică.
În cazul promovării examenului ISCIR-INSPECT va elibera acestuia o autorizaţie în care se va preciza domeniul de activitate, iar termenul de valabilitate a autorizaţiei va fi de 2 ani. ISCIR-INSPECT va elibera pentru fiecare domeniu precizat la pct. 6.5.2 lit. cool.gif câte o autorizaţie.
Modelul de autorizaţie este prezentat în anexa H.
6.6. Verificări tehnice în vederea autorizării de funcţionare a aparatelor
6.6.1. Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi pot fi date în exploatare de durată la utilizatorul final numai după finalizarea montării/instalării, punerii în funcţiune şi verificărilor tehnice efectuate de un agent economic autorizat de ISCIR şi după avizarea rapoartelor de verificare de către ISCIR sau, după caz, de către un agent economic autorizat de ISCIR în acest sens. Avizarea rapoartelor de verificare semnifică autorizarea de funcţionare a aparatului.
Aparatele care sunt supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice prezintă pericol sporit în exploatare şi ca urmare necesită montarea/instalarea, punerea în funcţiune, service, luarea în evidenţă şi supravegherea prin efectuarea verificărilor tehnice periodice de către un agent economic autorizat de ISCIR.
Verificările tehnice şi întocmirea rapoartelor de verificare în vederea autorizării de funcţionare se efectuează numai de către prestatori de specialitate autorizaţi în acest sens (prestatori de specialitate autorizaţi pentru verificări tehnice periodice).
Aparatele, după pericolul pe care îl prezintă efectele dinamice care ar putea să apară în caz de explozie şi în funcţie de puterea termică, primesc autorizaţia de funcţionare (prin avizarea rapoartelor de verificări la prima punere în funcţiune şi ulterior prin avizarea rapoartelor de verificări tehnice periodice pentru autorizarea de funcţionare în continuare) după cum urmează:
a) pentru aparatele cu o putere termică mai mică de 70 kW avizarea rapoartelor de verificare la punerea în funcţiune şi ulterior la verificările tehnice periodice se va efectua de către agenţi economici autorizaţi de ISCIR în acest sens.
ISCIR-INSPECT îşi rezervă dreptul de a aviza prin sondaj rapoartele de verificare menţionate mai sus;
cool.gif pentru aparatele cu o putere termică egală sau mai mare de 70 kW avizarea rapoartelor de verificare se va face de ISCIR-INSPECT. În cazul avizării făcute de ISCIR-INSPECT avizarea rapoartelor de verificare se va face, după cum decide ISCIR-INSPECT, cu sau fără participarea sa la verificări, încercări şi probe.
NOTĂ:
Avizarea rapoartelor de verificare precizate la lit. a) şi cool.gif reprezintă autorizarea de funcţionare a aparatelor respective (care au fost supuse verificărilor);
c) în cazul în care se montează în aceeaşi incintă mai multe aparate cu puteri mai mici de 70 kW, dar a căror putere însumată depăşeşte 70 kW, autorizarea iniţială de funcţionare şi autorizarea periodică se vor efectua de ISCIR-INSPECT prin avizarea rapoartelor de verificare. Avizarea rapoartelor de verificare se va face cu sau fără participarea ISCIR-INSPECT la verificări, încercări şi probe.
6.6.2. Verificări tehnice şi lucrări care se efectuează la prima punere în funcţiune şi autorizarea iniţială de funcţionare
6.6.2.0. În cazul utilizării unui aparat consumator de combustibili gazoşi care se va racorda la reţeaua de gaze naturale, la punerea în funcţiune a acestuia este obligatorie prezenţa reprezentantului operatorului de distribuţie a gazelor naturale licenţiat şi a reprezentantului agentului economic autorizat de ANRGN în lucrări de execuţie pentru instalaţii de utilizare a gazelor naturale.
6.6.2.1. Pentru efectuarea lucrărilor de punere în funcţiune şi a verificărilor aferente autorizării iniţiale de funcţionare utilizatorul final are obligaţia de a pune la dispoziţie agentului economic care urmează să efectueze punerea în funcţiune şi verificările tehnice următoarele documente:
a) documentaţia tehnică însoţitoare a aparatului şi toate documentele referitoare la provenienţa acestuia
Documentele referitoare la provenienţa aparatului înseamnă:
1. pentru aparatele provenite din import şi achiziţionate de utilizatorul final de la un distribuitor autorizat (recunoscut) de un producător din străinătate sau de la un vânzător recunoscut de acesta:
- copia de pe avizul tehnic/dovada de acceptare în vederea importului (eliberate de ISCIR);
- factura de cumpărare;
- certificatul de calitate şi de garanţie (completat de ultimul vânzător în relaţie directă cu utilizatorul final).
Nota 1: Distribuitorul autorizat/vânzătorul are obligaţia să pună la dispoziţie utilizatorului final o dată cu aparatul o copie de pe avizul tehnic/dovada de acceptare în vederea importului în baza căruia/căreia a introdus în România aparatul respectiv. Pe copia sus-menţionată, confirmată prin semnătură şi ştampilă în original, se înscriu datele de identificare a aparatului (seria şi anul de fabricaţie).
Nota 2: În cazul în care aparatul este achiziţionat de utilizatorul final de la un vânzător care se află la capătul unui lanţ de distribuţie, copia de pe avizul tehnic/dovada de acceptare în vederea importului va fi confirmată prin semnătură şi ştampilă în original atât de importatorul iniţial care a efectuat importul, cât şi de vânzătorul final care va înscrie seria şi anul de fabricaţie ale aparatului pe copia de pe avizul tehnic/dovada de acceptare.
Nota 3: Modelul avizului tehnic în vederea importului este prezentat în anexa F iar modelul dovezii de acceptare în vederea importului este prezentat în anexa G;
2. pentru aparatele provenite din străinătate, importate de utilizatorul final în nume propriu:
- copia de pe avizul tehnic/dovada de acceptare în vederea importului (eliberate de ISCIR);
- factura de import;
- certificatul de calitate şi de garanţie.
Nota 1: Avizul tehnic/dovada de acceptare în vederea importului trebuie să fie personalizat/personalizată, eliberat/eliberată în numele utilizatorului final şi să nu cuprindă la rubrica "Observaţii" restricţii de utilizare nesoluţionate. În cazul în care avizul tehnic/dovada de acceptare are astfel de restricţii, se vor prezenta şi actele care dovedesc rezolvarea acestora.
Nota 2: Nu se admite începerea lucrărilor de punere în funcţiune la aparatele care au fost importate cu condiţionări şi care sunt nerezolvate la data punerii în funcţiune;
cool.gif proiectul instalaţiei în care urmează să fie încorporat aparatul;
c) documentele care dovedesc legalitatea instalării şi utilizării aparatului;
d) procesele-verbale de recepţie a lucrărilor adiacente (racordări la reţeaua de combustibil gazos, racordări la reţeaua de energie electrică, racordări la reţeaua de apă etc.).
6.6.2.2. Prestatorul de specialitate va efectua următoarele operaţiuni:
a) verifică integritatea aparatului care urmează să fie pus în funcţiune şi compatibilitatea acestuia cu tipul de gaz utilizat;
cool.gif verifică instalarea corectă a aparatului şi faptul că nu contravine instrucţiunilor producătorului privind instalarea;
c) verifică racordarea corectă a aparatului la reţeaua de combustibil gazos, reţeaua electrică, reţeaua de apă, evacuarea gazelor arse etc.;
d) verifică presiunile de combustibil gazos şi de apă existente în circuitele de intrare ale aparatului;
e) verifică racordarea corectă a aparatului la reţeaua electrică şi parametrii acesteia;
f) verifică sistemul de evacuare a gazelor de ardere disponibil;
g) verifică prizele de aer neobturabile.
6.6.2.3. În conformitate cu instrucţiunile producătorului şi cu propriile proceduri de lucru prestatorul de specialitate poate efectua punerea în funcţiune a aparatului doar dacă în urma verificărilor efectuate prevăzute la pct. 6.6.2.1 şi 6.6.2.2 nu se constată abateri de la legislaţia în vigoare, de la caracteristicile aparatului şi de la recomandările producătorului.
Punerea în funcţiune se va face de către prestatorul de specialitate, conform instrucţiunilor aplicabile specifice fiecărui tip de aparat, ţinând seama de parcurgerea următoarelor etape:
a) alimentarea aparatului cu combustibil gazos, apă şi energie electrică;
cool.gif verificarea etanşeităţii circuitelor de combustibil gazos şi de apă;
c) verificarea funcţionării sistemelor de reglare şi de protecţie;
d) reglarea parametrilor de intrare în aparat;
e) pornirea aparatului, efectuarea reglajelor necesare pentru o funcţionare optimă a aparatului în condiţiile reale existente la utilizatorul final;
f) reverificarea funcţiilor de reglare şi protecţie la cald (în funcţionarea normală a aparatului);
g) verificarea la cald a evacuării gazelor de ardere, a tirajului şi a etanşeităţii circuitului de evacuare a gazelor de ardere;
h) aducerea aparatului în funcţionare la parametrii nominali şi efectuarea verificării arderii;
i) măsurarea parametrilor de funcţionare şi înregistrarea acestora în buletine, fişe de măsurători etc. (în conformitate cu propriile proceduri) şi, în mod obligatoriu, într-un raport de verificare, conform modelelor prezentate în anexele B şi C;
j) instruirea utilizatorului final căruia i se va explica modul de exploatare şi întreţinere curentă a aparatului, subliniindu-se următoarele obligaţii şi restricţii:
- utilizatorul final are obligaţia să oprească imediat din funcţiune aparatul la care constată o anomalie/defecţiune şi să se adreseze unui prestator de specialitate autorizat de ISCIR pentru remedierea defectelor;
- este interzisă repunerea în funcţiune a aparatului până la remedierea defectelor, care trebuie să fie efectuată numai de agenţi economici autorizaţi de ISCIR;
- este strict interzisă încredinţarea aparatelor de către utilizatorii finali unor persoane sau agenţi economici neautorizaţi de ISCIR pentru a se efectua intervenţii şi reparaţii la acestea;
k) editarea şi completarea livretului aparatului, conform modelului prezentat în anexa D, şi predarea acestuia utilizatorului final;
l) contrasemnarea raportului de verificare de către utilizatorul final, care semnifică faptul că acesta şi-a asumat obligaţiile privind utilizarea în continuare a aparatului numai în condiţiile în care îl va supune verificărilor tehnice periodice.
6.6.2.4. Autorizarea iniţială de funcţionare
După parcurgerea etapelor prevăzute la pct. 6.6.2.3 cu bune rezultate prestatorul de specialitate prezintă raportul de verificare specificat la pct. 6.6.2.3 lit. i) spre avizare celor în drept să avizeze acest raport. Raportul se avizează în conformitate cu prevederile pct. 6.6.1.
Dacă deţine autorizaţie de la ISCIR şi aparatul pus în funcţiune se încadrează în domeniul pentru care prestatorul de specialitate este autorizat, avizarea raportului de verificare se poate face de însuşi prestatorul de specialitate care a efectuat punerea în funcţiune.
Dacă nu deţine autorizaţie pentru acest lucru, prestatorul de specialitate care a efectuat punerea în funcţiune se va adresa la ISCIR sau, după caz, unui prestator de specialitate autorizat de ISCIR pentru avizarea acestor rapoarte de verificare. În cazul în care avizarea raportului de verificare se face de ISCIR sau de alt agent economic autorizat de ISCIR în acest sens, ISCIR sau agentul economic autorizat poate condiţiona avizarea raportului de verificare de participarea la probele şi măsurătorile de punere în funcţiune menţionate la pct. 6.6.2.3.
În urma avizării de către unul dintre cei doi raportul de verificare şi probe constituie autorizaţia de funcţionare iniţială şi se ataşează la livretul aparatului. O copie de pe raportul de verificare se păstrează la agentul economic care a efectuat punerea în funcţiune şi o altă copie se păstrează la cei care au avizat raportul.
6.6.2.5. Verificări tehnice periodice şi autorizarea de funcţionare în continuare a aparatelor
Prezenta prescripţie tehnică stabileşte obligativitatea verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.
O funcţionare sigură şi de durată a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi presupune ca uzura şi fenomenul de îmbătrânire a materialelor să fie cunoscute din timp şi să fie înlăturate prin măsuri adecvate.
Pentru realizarea acestor scopuri, precum şi pentru protejarea utilizatorilor aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi a apărut necesitatea efectuării verificărilor tehnice periodice.
Având în vedere că în primul rând utilizatorii aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi trebuie să fie conştienţi de necesitatea funcţionării în condiţii de securitate a aparatului, responsabilitatea iniţierii verificărilor tehnice periodice revine utilizatorului final.
Despre obligativitatea efectuării acestor verificări tehnice periodice utilizatorul va fi informat prin:
- instruirea iniţială cu ocazia primei puneri în funcţiune şi înmânării şi semnării livretului aparatului. Semnarea acestui livret de către utilizatorul final semnifică însuşirea de către acesta a obligaţiei de a supune aparatul verificării tehnice periodice şi de a nu îl utiliza în lipsa autorizaţiei de funcţionare;
- furnizorul de combustibil gazos care nu deschide sau care întrerupe alimentarea cu combustibil gazos la aparatele care nu au autorizaţia de funcţionare şi, respectiv, verificările tehnice la zi (a se vedea pct. 6.6.1).
Toate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, aflate în domeniul de aplicare al prezentei prescripţii tehnice, trebuie să fie verificate fără omisiuni, la intervale regulate, în ceea ce priveşte securitatea în timpul funcţionării aparatului.
Verificările tehnice periodice trebuie să fie extinse şi asupra aparatelor care au fost instalate înainte de intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice.
Verificările tehnice periodice trebuie să fie efectuate numai de către agenţi economici autorizaţi de ISCIR pentru această activitate.
La verificările tehnice periodice ale aparatelor se efectuează toate lucrările specificate la pct. 6.6.2.2 şi 6.6.2.3, adaptate situaţiei unui aparat care deja a funcţionat o anumită perioadă.
În funcţie de rezultatele obţinute verificarea tehnică periodică poate avea rezoluţia:
a) "se admite continuarea utilizării";
cool.gif "se interzice funcţionarea în continuare a aparatului".
Rezultatele se consemnează într-un "Raport de verificări, încercări şi probe în vederea autorizării funcţionării aparatului" (conform modelelor prezentate în anexele B şi C), a cărui avizare va fi decisă de cei în drept (conform celor precizate la pct. 6.6.1). Avizarea raportului verificărilor tehnice periodice constituie autorizarea de funcţionare în continuare a aparatului.
Rezoluţia "admis pentru funcţionare" se acordă numai dacă la verificarea tehnică periodică se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică privind siguranţa în funcţionare.
Utilizarea aparatelor fără verificarea tehnică periodică efectuată de un agent economic autorizat de ISCIR şi fără avizarea raportului de verificare de către cei autorizaţi să o facă este interzisă şi atrage decuplarea de la reţeaua de combustibil gazos a acestuia.
În raportul de verificare tehnică periodică sau/şi în livretul aparatului se vor consemna parametrii de funcţionare maximi admişi, valorile parametrilor de protecţie pentru care s-a verificat condiţia de oprire în siguranţă a aparatului, precum şi data (luna şi anul) stabilită pentru următoarea verificare periodică.
Verificarea tehnică periodică se va efectua la maximum 2 ani.
Utilizatorul final poate opta pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice şi poate să se adreseze de fiecare dată aceluiaşi prestator de specialitate autorizat de ISCIR sau, la fiecare termen scadent, unui alt prestator de specialitate autorizat de ISCIR. Orice agent economic autorizat de ISCIR, care efectuează aceste lucrări, are obligaţia de a consemna rezultatele verificărilor efectuate în livretul aparatului. De asemenea, fiecare agent economic autorizat pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice (indiferent dacă are inclusă în autorizaţie şi împuternicirea de a aviza rapoartele de verificare, deci de a acorda autorizaţia de funcţionare a aparatelor) trebuie să ţină evidenţa aparatelor aflate în grija sa. Registrul de evidenţă se întocmeşte în conformitate cu modelul prezentat în anexa E. Acest registru va fi prezentat la ISCIR pentru control, la cererea ISCIR, de către agentul economic.
Utilizatorul final este obligat să păstreze în bune condiţii livretul aparatului care evidenţiază verificările tehnice periodice şi care descrie condiţiile de exploatare pe toată durata de serviciu a aparatului, de la prima punere în funcţiune şi până la scoaterea din uz a acestuia.
Livretul aparatului, împreună cu documentaţia tehnică de identificare a aparatului şi instrucţiunile de utilizare/întreţinere, trebuie să fie transmis o dată cu aparatul, în cazul transferării acestuia unui alt utilizator final.
În perioada dintre două verificări tehnice periodice utilizatorul final este obligat să respecte instrucţiunile de utilizare ale producătorului, care îi sunt special destinate, instrucţiunile şi recomandările agentului economic autorizat care a efectuat lucrările de punere în funcţiune şi, după caz, de verificare tehnică periodică, iar în cazul constatării unui defect să oprească imediat aparatul în siguranţă şi să anunţe un prestator de specialitate autorizat. Repunerea în funcţiune este permisă numai după efectuarea remedierilor defectului de către un prestator de specialitate autorizat de ISCIR în acest sens.
6.6.3. Se exceptează de la prevederile pct. 6.6.2 următoarele tipuri de aparate:
- aparate de gătit de uz casnic;
- primusuri;
- barbecue;
- convectoare mobile sau portabile;
- aparate pentru efecte decorative;
- sobe şi şemineuri,
toate celelalte precizări privind aparatele menţionate mai sus rămânând valabile.
7. CONDIŢII PENTRU ACCEPTAREA UTILIZĂRII APARATELOR VECHI
7.1. Introducerea pe piaţă şi funcţionarea legală în România a aparatelor vechi, consumatoare de combustibili gazoşi de provenienţă străină, este posibilă numai după efectuarea unor verificări şi încercări prealabile care să permită concluzionarea asupra stării lor tehnice şi asupra gradului de siguranţă în funcţionare pe care aparatele le mai prezintă.
Nu se admite introducerea în ţară a aparatelor cu o vechime mai mare de 6 ani de la data fabricării.
7.2. Aparatele vechi vor suporta 3 etape de verificări în vederea acceptării funcţionării lor în România, după cum este menţionat în continuare.
7.2.1. Verificarea şi avizarea de principiu a documentaţiei tehnice a aparatelor vechi, inclusiv verificarea cărţii tehnice în original, în vederea eliberării avizului de introducere în ţară a aparatelor vechi
Aparatele vechi trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic prevederilor prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR aplicabile, în vigoare. De asemenea, documentaţia tehnică trebuie să fie însoţită de un certificat de calitate şi de garanţie, de dosarul/registrul de exploatare/funcţionare anterioară şi de instrucţiunile de instalare şi utilizare.
Se vor putea accepta condiţiile tehnice prevăzute în normele din ţara producătorului sau alte norme internaţionale, în măsura în care nu afectează siguranţa în funcţionare a aparatelor respective şi numai dacă aparatul are posibilitatea de a fi reglat/modificat pentru tipurile de gaze şi presiunile de alimentare corespunzătoare utilizate pe teritoriul României.
Documentaţia va fi pusă la dispoziţie ISCIR-INSPECT de către importator.
Avizarea documentaţiei tehnice depuse se va face de către ISCIR-INSPECT.
După verificarea şi avizarea de principiu a documentaţiei tehnice inspectorul ISCIR va încheia un proces-verbal în care se vor prezenta concluziile desprinse în urma analizei şi dispoziţiile cu privire la verificările şi încercările ulterioare. Procesul-verbal va fi semnat pentru luare la cunoştinţă de către importatorul aparatelor respective.
Pe baza acestui document prin care solicitantul îşi asumă responsabilitatea îndeplinirii prevederilor specificate de ISCIR şi îşi asumă riscul neprimirii autorizaţiei de funcţionare pentru echipamentul pe care intenţionează să îl introducă în ţară, se poate acorda un accept de introducere a aparatului în ţară pentru efectuarea unor verificări şi investigaţii tehnice în vederea stabilirii posibilităţilor de acordare a autorizaţiei de funcţionare.
7.2.2. Verificări şi investigaţii tehnice în vederea eliberării acceptului de utilizare
După avizarea importului pentru aparate vechi, conform pct. 7.2.1, se vor efectua verificări şi investigaţii tehnice de către ISCIR sau de către un prestator de specialitate autorizat de ISCIR, pe baza cărora se va decide asupra eliberării acceptului de utilizare. Măsurătorile se vor efectua în laboratoare autorizate de ISCIR.
În cazul efectuării verificărilor şi investigaţiilor tehnice de către un prestator de specialitate autorizat de ISCIR, înainte de începerea acestora se va transmite spre avizare la ISCIR planul de verificări şi încercări pentru investigaţii tehnice.
Scopul verificărilor şi investigaţiilor tehnice este de a se stabili dacă aparatul mai poate funcţiona în condiţii de siguranţă.
Aparatul propriu-zis se examinează în raport cu documentaţia tehnică, în ceea ce priveşte:
- principalele caracteristici constructive şi dimensionale;
- execuţia principalelor subansambluri sau părţi componente;
- modul de realizare în practică a condiţiilor tehnice generale prevăzute în prescripţiile tehnice sau în standardele în vigoare aplicabile;
- materialele folosite;
- sudurile şi îmbinările sudate;
- elementele supuse la presiune (suprafaţa interioară/exterioară, abateri de formă şi dimensiuni, inclusiv grosime);
- izolaţia exterioară.
De asemenea, se verifică starea elementelor componente:
- robinete manuale de izolare;
- site/filtre;
- regulatorul de presiune a gazului;
- dispozitivul de supraveghere a presiunii gazului;
- camera de combustie/ardere;
- arzătorul de pornire sau pilot;
- instalaţia de evacuare a gazelor arse, tirajul;
- dispozitivul de control al flăcării;
- dispozitivul de control al temperaturii în camera de ardere, limitatorul de temperatură;
- dulapul/panoul de comandă al aparatului;
- sistemul electric;
- armături, dispozitive de alimentare cu apă, aparate de măsurare şi control şi automatizare.
Se efectuează proba hidraulică sau proba de verificare a etanşeităţii circuitelor, conform prevederilor prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR.
Se verifică dacă funcţionarea dispozitivelor de protecţie este independentă de buclele de reglare.
Probele şi încercările, cu măsurarea principalilor parametri şi indici de performanţă declaraţi, în funcţionare sau în laboratoare autorizate se vor efectua în ţară înainte de acordarea autorizaţiei de funcţionare.
De rezultatele acestor probe şi încercări depinde acordarea autorizaţiei de funcţionare a aparatelor.
7.2.3. Probe şi verificări pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare
În urma probelor, încercărilor şi măsurătorilor efectuate cu ocazia verificărilor şi investigaţiilor tehnice se va întocmi un raport de verificări şi investigaţii tehnice în care se va concluziona dacă aparatul mai poate funcţiona în condiţii de siguranţă.
8. CONDIŢII PRIVIND SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA APARATELOR
8.1. Scoaterea definitivă din uz şi casarea aparatului, ce depind de voinţa utilizatorului final şi de încheierea ciclului de viaţă, sunt în responsabilitatea utilizatorului final şi se vor face în conformitate cu legislaţia în vigoare în România privind casarea aparatelor şi depozitarea deşeurilor.
8.2. Reutilizarea aparatelor scoase din uz şi casate, de către alţi utilizatori finali, este strict interzisă.
8.3. Refolosirea pieselor componente ale aparatelor scoase din uz este strict interzisă.
8.4. La scoaterea din uz utilizatorul final are obligaţia să consemneze evenimentul în livretul aparatului şi să comunice seria aparatului prestatorului de specialitate care a efectuat ultima verificare tehnică periodică. Prestatorul de specialitate va consemna acest eveniment în registrul de evidenţă a aparatelor.
9. DISPOZIŢII FINALE
9.1. Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice atrage, în condiţiile prevăzute de lege, sancţiuni contravenţionale mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate.
9.2. Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor modificărilor apărute după publicare.
9.3. La data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea "Prescripţiile tehnice privind încercarea în vederea omologării aparatelor consumatoare de gaze combustibile de uz neindustrial" A4-82.
9.4. Anexele A-I*) fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Closed TopicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 RSS Lo-Fi Version Time is now: 21st February 2020 - 04:04 PM
Aer conditionat | Centrale termice