IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

Grup instalatori specialitate
 
Closed TopicStart new topic
PTA1 2002
CristianG
post May 19 2004, 04:33 PM
Post #1


Membru senior
***

Group: Administrators
Posts: 766
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3[quote]ORD nr. 397 publicat în M.Of. nr. 674 din data: 09/11/2002

OMIR397/2002

Ordin nr. 397 din 22 august 2002 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT A1-2002 "Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi"Ministerul Industriilor şi Resurselor

Ordin nr. 397
din 22 august 2002
privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT A1-2002 "Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi"
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 11 septembrie 2002


Ministrul industriei şi resurselor,
în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,
emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescripţia tehnică PT A1-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi", cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu

Bucureşti, 22 august 2002.
Nr. 397.

ANEXĂ
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ PT A1-2002
"Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor
consumatoare de combustibili gazoşi"

Ministerul Industriilor şi Resurselor
Prescripţii tehnice PT A1-2002
din 22 august 2002
"Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi"
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 11 septembrie 2002


1. GENERALITĂŢI
1.1. Scop
Prescripţia tehnică PT A1-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi", denumită în continuare prescripţie tehnică, face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.
Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele tehnice minime obligatorii pe care trebuie să le satisfacă aparatele consumatoare de combustibili gazoşi pentru a putea fi autorizată exploatarea lor la utilizatorii finali din România.
Cerinţele privind proiectarea, construirea, funcţionarea, echiparea cu facilităţi opţionale, siguranţa în funcţionare şi certificarea acestor tipuri de aparate se adresează producătorilor.
Cerinţele privind montarea/instalarea, punerea în funcţiune, exploatarea, verificarea tehnică periodică, repararea, service-ul, garanţia şi siguranţa în exploatare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se adresează prestatorilor de specialitate, autorizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, şi utilizatorilor finali. Aceste cerinţe au drept scop asigurarea protecţiei utilizatorilor finali.
De asemenea, prescripţia tehnică stabileşte modul de verificare a respectării acestor cerinţe.
Autoritatea tehnică care asigură punerea în aplicare şi respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice este ISCIR, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi siguranţei în funcţionare pentru instalaţiile şi aparatele în categoria cărora se integrează şi aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.
1.2. Domeniu de aplicare
1.2.1. Categorii de aparate şi echipamente
1.2.1.1. Aparate consumatoare de combustibili gazoşi nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi
Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică:
a) aparatelor folosite pentru gătit, încălzit, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spălare şi având, când este cazul, o temperatură normală a apei de cel mult 1050C, de exemplu:
- aparate de gătit de uz casnic;
- aparate de gătit de uz profesional;
- încălzitoare instantanee pentru producerea apei calde menajere;
- încălzitoare de apă cu acumulare pentru producerea apei calde menajere;
- cazane pentru încălzire centrală, cu arzătoare atmosferice având puterea P < 70 kW;
- cazane pentru încălzire centrală având puterea 70 kW < P <= 300 kW;
- primusuri;
- barbecue;
- convectoare independente;
- şemineuri şi sobe;
- convectoare de uz casnic având puterea P < 70 kW;
- convectoare având puterea P < 300 kW;
- convectoare mobile sau portabile;
- sisteme de încălzire cu tuburi radiante multiarzătoare;
- tuburi radiante cu un arzător;
- generatoare de aer cald;
- generatoare de aer cald specializate;
- aparate de aer condiţionat având puterea P < 70 kW;
- maşini de spălat având puterea P < 20 kW;
- uscătoare de uz casnic având puterea P < 6 kW;
- uscătoare având puterea P < 20 kW;
- aparate cu gaz pentru efecte decorative;
cool.gif arzătoarelor cu aer insuflat şi corpurilor de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare, denumite în continuare aparate;
c) dispozitivelor de siguranţă, de control şi de reglaj şi subansamblurilor, altele decât arzătoarele cu aer insuflat şi corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzătoare, care sunt comercializate separat pentru uzul producătorilor şi sunt destinate să fie încorporate într-un aparat sau asamblate cu scopul de a constitui un aparat, denumite în continuare echipamente, de exemplu:
- arzătoare cu aer autoaspirat (a se vedea anexa I);
- regulatoare de presiune pentru p < 200 mbar;
- dispozitive de supraveghere a flăcării;
- dispozitive de control multifuncţional;
- robinete de închidere automată pentru aparate şi arzătoare;
- termostate mecanice;
- sisteme şi dispozitive automate de reglare pentru arzătoare cu/fără ventilator;
- supape pentru aparate;
- regulatoare de presiune pentru arzătoare;
- sisteme şi dispozitive de control şi siguranţă pentru arzătoare.
Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplică aparatelor definite mai sus, special destinate folosirii în procesele industriale care se desfăşoară în incinte industriale.
1.2.1.2. Aparate consumatoare de combustibili gazoşi, altele decât cele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 761/2001
Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică tuturor aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, care necesită autorizarea funcţionării pentru a se asigura securitatea în funcţionare, chiar dacă nu fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 761/2001, ca de exemplu:
- cuptoare de panificaţie;
- cuptoare de încălzire şi de tratament termic;
- cabine de vopsire;
- cabine pentru uscarea lemnului sau a produselor agricole şi altele asemenea,
în cazul în care acestea sunt echipate cu instalaţii de ardere cu funcţionare pe combustibili gazoşi.
1.2.1.3. Prezenta prescripţie tehnică reglementează, pentru toate tipurile de aparate consumatoare de combustibili gazoşi menţionate la pct. 1.2.1, inclusiv condiţiile de montare/instalare, exploatare şi verificare tehnică periodică la utilizatorii finali din România, fără a interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a aparatelor care respectă cerinţele esenţiale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 761/2001.
1.2.1.4. Prezenta prescripţie tehnică reglementează inclusiv situaţiile specificate mai jos, în vederea garantării siguranţei în funcţionare a aparatelor şi echipamentelor aflate la utilizatorii finali din România, şi anume:
a) existenţa aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, aflate deja în exploatare la utilizatorii finali din România, dar care nu au fost evaluate şi certificate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 761/2001 şi care nu pot fi scoase din uz de la utilizatorii finali;
cool.gif existenţa posibilităţii reintroducerii pe piaţă a unui aparat care a fost utilizat (schimbarea utilizatorului final).
1.3. Referinţe normative
Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, normative, prescripţii tehnice şi alte reglementări naţionale.
1.3.1. Legi şi hotărâri
• Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
• Hotărârea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi
• Hotărârea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos
• Hotărârea Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune
• Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
• Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată, destinate consumatorilor, republicată, cu modificările ulterioare
• Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările ulterioare
• Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 50/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare utilizate la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi
• Ordinul ministrului industriilor nr. 462/1993 privind Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi Norma metodologică privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare
1.3.2. Standarde şi normative
Standardele şi normativele aplicabile, în condiţiile precizate în nota de mai jos, sunt menţionate în anexa A.
NOTĂ: Referirile la aceste standarde nu implică un caracter obligatoriu pentru utilizarea lor de către producători în demonstrarea respectării cerinţelor esenţiale din Hotărârea Guvernului nr. 761/2001. Producătorii au la dispoziţie oricând opţiunea utilizării altor căi de demonstrare a respectării cerinţelor esenţiale din Hotărârea Guvernului nr. 761/2001.
1.4. Definiţii
1.4.1. accesibilitate pentru întreţinere şi utilizare - însuşire (caracteristică) a aparatului de a permite utilizatorului final sau personalului de specialitate accesul la piesele componente în timpul utilizării şi întreţinerii, fără a conduce la situaţii care pot provoca prejudicii ori răniri ale acestora;
1.4.2. activitate de instalare - ansamblu de operaţiuni de poziţionare a aparatului la locul de funcţionare, de fixare a acestuia în/pe poziţia de funcţionare şi de racordare a acestuia la circuitele tehnologice de apă, aer, combustibil, evacuare de gaze arse, energie auxiliară (electrică, pneumatică sau hidraulică) şi la circuitele tehnologice ale "consumatorilor"/reţelei de consum. Această activitate se poate efectua numai de către un agent economic autorizat de ISCIR;
1.4.3. activitate de montare - ansamblu de operaţiuni de asamblare la locul de funcţionare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, la care prin proiect se permite livrarea pe subansambluri. Această activitate implică efectuarea unor operaţiuni asimilabile celor de la producător (de exemplu, în secţia de montaj final). Unele dintre operaţiunile activităţii de montare a aparatelor pot necesita autorizare din partea ISCIR (sudarea, brazarea şi alte procese speciale). Cuplarea arzătorului la aparatul consumator de combustibili gazoşi pe care îl deserveşte este o activitate de montare. Această activitate se poate efectua numai de un agent economic autorizat de ISCIR;
1.4.4. activitate de punere în funcţiune - ansamblu de lucrări de specialitate care definitivează montarea/instalarea aparatului la locul de funcţionare de la utilizatorul final, menite să îi confirme acestuia, pe baza încercărilor funcţionale executate în condiţii reale de lucru, disponibilitatea de funcţionare a aparatului şi aptitudinea acestuia de a realiza şi funcţionarea la parametrii de siguranţă şi de performanţă declaraţi de producător. Această activitate se poate efectua numai de către un agent economic autorizat de ISCIR;
1.4.5. activitate de reparare - ansamblu de lucrări şi de operaţiuni specializate pentru:
- investigarea defectelor apărute;
- asigurarea pieselor de schimb originale;
- efectuarea depanărilor şi/sau înlocuirilor de componente defecte;
- încercarea funcţională a aparatului pentru demonstrarea calităţii reparaţiei efectuate, menită să readucă aparatul în stare bună de funcţionare în condiţii de siguranţă.
Limitele de competenţă ale agentului economic autorizat de ISCIR, care ar putea efectua lucrările pentru repararea aparatului şi a componentelor sale individuale, decurg din specificaţiile producătorului referitoare la condiţiile şi la restricţiile reparaţiilor pentru fiecare tip de aparat.
Lucrările specifice de reparare, fiind dedicate fiecărui tip de aparat, nu se pot efectua decât de agenţi economici care deţin manuale de service elaborate de producător, redactate sau traduse în limba română. Manualele de service traduse în limba română trebuie să fie legalizate. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucrările de reparare trebuie să fie atestată printr-o autorizaţie emisă de ISCIR;
1.4.6. aparat folosit în mod normal - un aparat:
- corect instalat şi întreţinut regulamentar, în conformitate cu instrucţiunile producătorului;
- folosit la o variaţie normală a calităţii gazelor şi cu o fluctuaţie normală a presiunii de alimentare;
- folosit în conformitate cu destinaţia sa sau într-un alt mod care poate fi prevăzut;
1.4.7. autorizarea funcţionării - ansamblu de activităţi de verificare şi validare a rezultatelor măsurătorilor şi încercărilor funcţionale executate la punerea în funcţiune iniţială a aparatelor sau cu ocazia verificărilor tehnice periodice ale acestora, în scopul confirmării îndeplinirii condiţiilor de funcţionare în siguranţă a aparatelor instalate la utilizatorul final. Se execută numai de ISCIR sau, după caz, de personalul de specialitate autorizat şi împuternicit de ISCIR în acest sens, nominalizat în autorizaţia pentru efectuarea lucrărilor de verificare tehnică periodică a aparatelor, acordată de ISCIR unui agent economic;
1.4.8. autorizaţia de montare/instalare - document emis de ISCIR prin care se atestă exclusiv capabilitatea tehnică a unui agent economic de a efectua activitatea de montare definită la pct. 1.4.3 şi/sau de instalare definită la pct. 1.4.2 şi de a garanta utilizatorului final rezultatele acestora. Prin acest document i se dă utilizatorului final încrederea în prestatorul de specialitate. Acest document emis de ISCIR nu conferă instalatorului dreptul de a efectua punerea în funcţiune şi service-ul aparatului;
1.4.9. autorizaţia de punere în funcţiune - document emis de ISCIR prin care se atestă capacitatea unui agent economic de a efectua punerea în funcţiune şi reglarea unui aparat, de a demonstra realizarea parametrilor declaraţi de producător şi de a instrui utilizatorul final pentru exploatarea de durată a aparatului în condiţii de siguranţă. Prin acest document se confirmă că agentul economic dispune de personal tehnic de specialitate, de aparatură de măsurare şi control adecvată, de proceduri de lucru specifice şi că poate garanta siguranţa aparatului pus în funcţiune;
1.4.10. autorizaţie de service - document emis de ISCIR care atestă, pentru agenţii economici definiţi la pct. 1.4.32, capabilitatea tehnică de specialitate de a efectua lucrările definite la pct. 1.4.29;
1.4.11. autorizaţie de verificări tehnice periodice - document prin care ISCIR atestă capabilitatea de specialitate a unui agent economic de a efectua verificările prevăzute la pct. 1.4.34 şi, după caz, pentru anumite puteri ale aparatelor, îi conferă prestatorului de specialitate prerogativele de a aviza rezultatele acestor verificări. Avizarea rezultatelor semnifică autorizarea de funcţionare în continuare a aparatului şi se realizează practic prin avizarea raportului de verificare tehnică periodică de către personalul tehnic nominalizat în autorizaţia eliberată de ISCIR pentru respectivul agent economic. Pentru domeniul în limitele căruia agentul economic are dreptul de a acorda autorizaţia de funcţionare în continuare acesta poate acorda şi autorizaţia iniţială de funcţionare;
1.4.12. combustibil gazos - orice combustibil care este în stare gazoasă la o temperatură de 150C, la o presiune de 1 bar;
1.4.13. distribuitor autorizat (recunoscut) de producător - agent economic care asigură în principal furnizarea aparatelor împreună cu serviciile asociate postvânzării către utilizatorul final, în conformitate cu legislaţia din România. Distribuitorul autorizat asigură legătura dintre producător şi utilizatorul final, este recunoscut de producător şi este înregistrat la ISCIR-SP. Distribuitorul autorizat poate fi şi vânzător în relaţia directă cu utilizatorul final sau poate nominaliza alţi vânzători pentru care asigură îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea sa de distribuitor autorizat al producătorului. Pentru aparatele importate distribuitorul autorizat este şi importator direct;
1.4.14. echiparea aparatelor (cu facilităţi opţionale) - situaţia în care la un aparat este prevăzută posibilitatea ataşării unor dispozitive/accesorii ce îmbunătăţesc comoditatea exploatării şi nivelul de control automat al funcţionării acestuia (de exemplu: programatoare zilnice sau săptămânale, dispozitive de comandă a pornirii de la distanţă prin comandă telefonică, termostate de ambianţă etc.). Dispozitivele/accesoriile sunt opţionale, iar lipsa sau cuplarea acestora nu trebuie să influenţeze siguranţa în funcţionare a aparatului. Echipările opţionale se montează numai de către prestatori de specialitate autorizaţi de ISCIR pentru executarea lucrărilor din categoriile definite la pct. 1.4.4, 1.4.5 sau 1.4.29. Aceste facilităţi opţionale se pot monta oricând, cu condiţia să fie cele recomandate de producător;
1.4.15. evaluarea conformităţii - activitatea al cărei obiect este determinarea în mod direct sau indirect a faptului că sunt îndeplinite condiţiile specificate;
1.4.16. incintă industrială - spaţiu închis din cadrul unei unităţi productive în care se desfăşoară procesele definite la pct. 1.4.24;
1.4.17. instalator - agent economic autorizat de ISCIR, care execută instalarea aparatului la locul de funcţionare de la utilizatorul final, precum şi racordarea aparatului la instalaţiile conexe (de alimentare cu combustibil, cu aer de ardere, cu apă, cu energie electrică şi de evacuare a gazelor arse). Dacă deţine şi autorizaţie de punere în funcţiune, instalatorul poate efectua şi punerea în funcţiune şi reglarea aparatului;
1.4.18. introducere pe piaţă - acţiunea de a face disponibil un aparat, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau utilizării lui;
1.4.19. livretul aparatului - document de identificare a unui aparat aflat în exploatare la utilizatorul final şi de evidenţă a tuturor evenimentelor, intervenţiilor, reparaţiilor şi verificărilor tehnice periodice la care a fost supus de-a lungul perioadei de utilizare, începând de la prima punere în funcţiune şi terminând cu scoaterea definitivă din uz. Documentul se completează de prestatorii de specialitate autorizaţi de ISCIR pentru executarea lucrărilor ale căror rezultate se înscriu în livret, se păstrează permanent de către utilizatorul final împreună cu documentaţia tehnică a aparatului şi se transferă o dată cu aparatul în cazul schimbării proprietarului (această schimbare constituie un eveniment care se înscrie în livret);
1.4.20. oprirea imediată în condiţii de siguranţă - manevră obligatorie ce trebuie efectuată de către utilizatorul final atunci când constată o schimbare evidentă în funcţionarea aparatului sau o anomalie în funcţionarea acestuia comparativ cu instrucţiunile de utilizare pe care le are la dispoziţie sau când manifestările aparatului în funcţionare depăşesc puterea lui de înţelegere privind funcţionarea acestuia în mod normal. Oprirea într-o astfel de situaţie este necesară şi obligatorie pentru a evita pericolele ce ar decurge din menţinerea în funcţionare a aparatului şi presupune următoarele:
- întreruperea alimentării cu combustibil gazos;
- întreruperea alimentării cu energie electrică;
- izolarea aparatului faţă de circuitul de alimentare cu apă;
- izolarea aparatului faţă de circuitul de aer de ardere;
- ventilarea puternică a incintei în care este instalat aparatul;
- chemarea de urgenţă a unui agent economic autorizat pentru service/reparaţii sau intervenţii.
Repunerea în funcţiune nu este permisă decât după remedierea defectului de către un agent economic autorizat de ISCIR;
1.4.21. organism de certificare (ISCIR-CERT) - organism desemnat şi recunoscut de Ministerul Industriei şi Resurselor, în calitate de autoritate publică în domeniu, pentru evaluarea şi certificarea conformităţii aparatelor înaintea introducerii lor pe piaţă;
1.4.22. organism de control (ISCIR-SP) - organism desemnat şi recunoscut de Ministerul Industriei şi Resurselor pentru verificarea respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 761/2001;
1.4.23. prestator de specialitate - persoană juridică autorizată de ISCIR pentru prestarea de servicii/activităţi (lucrări) specializate. Se deosebesc diferite categorii de activităţi specializate: montare/instalare, punere în funcţiune, reparaţii, service, încercări funcţionale pentru demonstrarea realizării parametrilor de performanţă şi siguranţă declaraţi, verificări tehnice periodice şi verificări tehnice şi investigaţii pentru evaluarea gradului de siguranţă în funcţionare a aparatelor vechi. Un agent economic (prestator de specialitate) poate fi autorizat de ISCIR pentru una sau mai multe categorii de activităţi/servicii specializate;
1.4.24. proces industrial - succesiune de operaţiuni tehnologice de fabricaţie a unor produse care necesită utilizarea directă fie a energiei termice furnizate de un aparat consumator de combustibili gazoşi integrat în proces, fie a aparatului însuşi în realizarea produsului finit. Aparatul porneşte numai o dată cu linia tehnologică şi este dedicat exclusiv utilizării în cadrul acesteia;
1.4.25. producător - agent economic care îşi asumă întreaga responsabilitate asupra concepţiei, fabricaţiei şi calităţii unui aparat consumator de combustibili gazoşi, în vederea introducerii pe piaţă a acestuia în numele său. Responsabilitatea asupra concepţiei include stabilirea soluţiilor tehnice şi a condiţiilor tehnice de aprovizionare/recepţie a materialelor, dimensionarea funcţională şi de rezistenţă, alegerea materialelor, stabilirea condiţiilor tehnice de fabricaţie, de montaj, de punere în funcţiune şi de încercări;
1.4.26. program de verificare a funcţiilor de protecţie şi reglare automată a aparatului - ansamblu de încercări specificat într-o procedură proprie a executantului şi avizată de ISCIR, care se execută la punerea în funcţiune a aparatului şi/sau cu ocazia verificării tehnice periodice a aparatului în scopul evaluării aptitudinii de funcţionare în continuare a acestuia în condiţii de siguranţă. Se verifică funcţionarea corectă şi eficienţa dispozitivelor de protecţie şi de reglare din sistemul de automatizare al aparatului. Această activitate se poate efectua numai de către un agent economic autorizat de ISCIR;
1.4.27. raport de verificare tehnică periodică - document emis de un agent economic autorizat de ISCIR pentru prestarea activităţilor definite la pct. 1.4.34, în care se înscriu rezultatele verificărilor tehnice periodice sau ale verificărilor tehnice la prima punere în funcţiune, prin care se atestă conformitatea aparatului cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi care, avizat de ISCIR sau, după caz, de un agent economic autorizat de ISCIR în acest sens, constituie autorizaţia de funcţionare a aparatului (a se vedea modelele din anexele B şi C). O copie de pe raport se ataşează la livretul aparatului;
1.4.28. revizie - ansamblu de operaţiuni de control al stării unui aparat menite să corecteze eventualele abateri de la starea de funcţionare normală şi să preîntâmpine apariţia unor defecte majore. Activitatea se execută numai de prestatori de specialitate autorizaţi de ISCIR;
1.4.29. service - ansamblu de activităţi precizate în mod expres de producător şi specifice fiecărui tip de aparat, menite a face să dureze starea bună de funcţionare a aparatului în condiţii de siguranţă. De asemenea, prin service se înţelege ansamblul lucrărilor de întreţinere, specifice unui anumit tip de aparat, efectuate de un agent economic autorizat în acest sens, şi rezultatele acestor lucrări (a se face distincţie faţă de lucrările de întreţinere specificate de producător în instrucţiunile de utilizare destinate utilizatorului final). Lucrările specifice de service, fiind dedicate fiecărui tip de aparat, nu se pot efectua decât de către agenţi economici care deţin manuale de service elaborate de producător, redactate sau traduse în limba română. Manualele de service traduse în limba română trebuie să fie legalizate. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucrările de service trebuie să fie atestată printr-o autorizaţie emisă de ISCIR;
1.4.30. ţări de destinaţie directă - ţări pentru care aparatul a fost certificat şi care sunt indicate de producător ca ţări de destinaţie. În momentul introducerii pe piaţă şi/sau instalării aparatul trebuie să fie capabil să funcţioneze fără reglare suplimentară sau modificări cu unul dintre tipurile de gaze de distribuţie din ţara respectivă, la o presiune de distribuţie corespunzătoare;
1.4.31. ţări de destinaţie indirectă - ţări pentru care aparatul a fost certificat, dar pentru care acesta nu este adaptat în starea iniţială de reglare. Trebuie efectuate modificări şi reglări suplimentare pentru ca aparatul să poată fi utilizat corect şi în deplină siguranţă în aceste ţări;
1.4.32. unitate de service - agent economic care prestează activităţile definite la pct. 1.4.29 după vânzarea aparatului la utilizatorul final. Agentul economic trebuie să fie autorizat de ISCIR;
1.4.33. utilizator final - persoană fizică sau juridică deţinătoare a unui aparat consumator de combustibili gazoşi, pe care îl exploatează în folos propriu, şi care are obligaţia de a utiliza aparatul numai dacă acesta a fost supus verificărilor tehnice periodice şi dacă a obţinut autorizaţia de funcţionare în urma acestora. În perioada dintre două verificări tehnice periodice utilizatorul final, în cazul în care constată o funcţionare necorespunzătoare a aparatului, este obligat să îl oprească imediat din funcţiune şi să apeleze la un prestator de specialitate autorizat pentru service/reparare; termen echivalent: beneficiar;
1.4.34. verificare tehnică periodică - serviciu/activitate solicitat/solicitată de un utilizator final unui prestator de specialitate autorizat de ISCIR, la intervale predeterminate sau ori de câte ori utilizatorul final consideră necesar, pentru a se asigura că aparatul pe care îl deţine şi îl utilizează satisface cerinţele de funcţionare în siguranţă. Activitatea cuprinde un ansamblu de operaţiuni şi încercări menite să constate starea de bună funcţionare în condiţii de siguranţă a aparatului şi aptitudinea acestuia de a-şi îndeplini rolul funcţional conform specificaţiilor producătorului. După caz, verificarea tehnică periodică poate oferi şi soluţiile tehnice calificate pentru restabilirea stării de funcţionare în condiţii de siguranţă. Activitatea se efectuează de către prestatori de specialitate autorizaţi în acest sens, iar validarea rezultatelor ei se face de ISCIR sau, după caz, chiar de prestatorul de specialitate care a executat-o, dacă acesta este autorizat de ISCIR.
1.5. Abrevieri
ANRGN - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
PIF - Punere în funcţiune
PT - Prescripţie tehnică
SP - Supravegherea pieţei
ISCIR-SP - ISCIR Supraveghere Piaţă
ISCIR-CERT - ISCIR Certificare
2. CERINŢE ESENŢIALE
2.1. Cerinţele esenţiale sunt condiţii minime obligatorii, specificate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 761/2001, referitoare la proiectarea, fabricarea, materialele utilizate, funcţionarea şi documentaţia de însoţire (instrucţiunile de instalare şi utilizare) a aparatelor.
2.2. Respectarea cerinţelor esenţiale trebuie demonstrată şi confirmată prin certificarea tipului de aparat. Respectarea acestor cerinţe esenţiale garantează că în cazul folosirii aparatelor în mod normal ele nu prezintă nici un pericol pentru persoane, mediu sau proprietate.
2.3. Când sunt introduse pe piaţă toate aparatele trebuie să fie însoţite de instrucţiuni în limba română pentru:
a) prestatorii de specialitate definiţi la pct. 1.4.23 şi, după caz, 1.4.17, care efectuează lucrări de natura celor definite la pct. 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 şi, după caz, 1.4.29;
cool.gif utilizatorul final definit la pct. 1.4.33.
NOTĂ:
Instrucţiunile pentru utilizare curentă trebuie să conţină toate condiţiile necesare pentru utilizarea în siguranţă, pentru regimul de întreţinere şi service recomandate de producător şi, în special, trebuie să atragă atenţia utilizatorului final asupra eventualelor restricţii de utilizare. Aceste instrucţiuni trebuie să fie în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare în România.
2.4. Când sunt introduse pe piaţă toate aparatele trebuie să aibă etichete de avertisment corespunzătoare, redactate şi în limba română, care trebuie să existe şi pe ambalaj.
2.5. Pot fi introduse pe piaţă numai aparate care corespund condiţiilor particulare specifice în România, conform situaţiilor naţionale din standardele române care au adoptat standardele europene armonizate.
3. DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ DE IDENTIFICARE A APARATULUI
3.1. Generalităţi
Pentru a se putea executa în serie aparate consumatoare de combustibili gazoşi sau echipamente destinate a fi integrate în aparate este necesar să se întocmească în prealabil o documentaţie tehnică din care să rezulte că au fost proiectate:
a) fie conform prevederilor tuturor standardelor ce conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 761/2001;
cool.gif fie conform specificaţiilor tehnice proprii elaborate de producător, care dovedesc respectarea cerinţelor esenţiale cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 761/2001.
Această documentaţie tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 761/2001.
3.2. Cerinţe referitoare la conţinutul documentaţiei elaborate de producător
3.2.1. Nici una dintre cerinţele de mai jos nu contravine în nici un mod prevederilor capitolului I, secţiunea a 4-a "Deţinerea documentaţiei" şi/sau ale anexei nr. 3 "Dosarul tehnic de fabricaţie" din Hotărârea Guvernului nr. 761/2001, oferind în schimb utilizatorilor prezentei prescripţii tehnice un ghid explicativ al acestor prevederi.
Documentaţia tehnică trebuie să conţină informaţii privind:
- proiectarea aparatului;
- fabricarea aparatului;
- funcţionarea aparatului;
- întreţinerea, exploatarea şi verificarea tehnică periodică a aparatului.
Această condiţie se poate realiza de către producător prin asigurarea următoarelor:
- desenul de ansamblu al aparatului (a se vedea pct. 3.2.1.1);
- descrierea funcţională a aparatului (a se vedea pct. 3.2.1.2);
- instrucţiunile de montare/instalare, întreţinere şi reparare (a se vedea pct. 3.2.1.3);
- instrucţiunile de utilizare (a se vedea pct. 3.2.1.4);
- identificarea echipamentelor încorporate în aparat şi anexarea certificatelor de conformitate ale acestora (a se vedea pct. 3.2.1.5).
3.2.1.1. Desenul de ansamblu al aparatului
3.2.1.1.1. Desenul de ansamblu, care poate fi format din una sau mai multe planşe, va cuprinde suficiente schiţe, vederi şi secţiuni pentru descrierea şi identificarea completă a aparatului.
De asemenea, desenul de ansamblu al aparatului trebuie să conţină toate datele tehnice de identificare completă a caracteristicilor constructive, condiţiilor tehnice, caracteristicilor funcţionale şi parametrilor garantaţi, aşa cum sunt menţionate în continuare.
3.2.1.1.1.1. Caracteristici constructive:
- categoria aparatului;
- denumirea aparatului;
- denumirea comercială şi simbolul modelului;
- placa de timbru (modul de etichetare a aparatelor destinate utilizatorilor finali din România);
- dimensiunile de gabarit;
- debitul caloric nominal;
- descrierea dispozitivelor de siguranţă/sistemelor de protecţie automată;
- descrierea modului de reglare;
- temperaturile maxime admisibile;
- volumul interior al incintelor de ardere;
- suprafaţa totală de schimb de căldură;
- dimensiunile racordurilor de intrare/ieşire;
- metodele de protejare a suprafeţelor de schimb în contact cu medii de lucru care le-ar putea afecta sau pe care suprafeţele le-ar putea contamina;
- valorile de reglare, de protecţie şi de semnalizare, după caz;
- cotele de poziţionare a elementelor aparatului, care pot influenţa funcţionarea;
- soluţiile de fixare, după caz, a arzătorului (arzătoarelor), a elementelor interioare, care să asigure demontarea şi remontarea lor fără dificultate, corectă şi sigură;
- organele de reglare;
- datele despre injectoare şi presiunea gazului la arzător;
- tipurile de gaz pentru care a fost proiectat aparatul;
- sistemul de evacuare a gazelor de ardere;
- dispozitivul de aprindere;
- schema de principiu care cuprinde şi explicitează componentele fiecărui circuit tehnologic, precum şi legăturile şi intercondiţionările funcţionale dintre acestea:
• aer de ardere;
• combustibil;
• gaze de ardere;
- sistemele de etanşare a aparatului;
- sistemele de fixare a robinetelor la conducta distribuitoare de gaz;
- modul de marcare a poziţiilor de funcţionare a robinetelor de gaz;
- sistemele de racordare la sursa de alimentare cu gaz;
- greutatea aparatului;
- schema (diagrama) de funcţionare a dispozitivelor de siguranţă şi reglaj;
- etichetarea aparatului.
3.2.1.1.1.2. Condiţii tehnice:
- titlul standardelor, normativelor/specificaţiilor tehnice după care se execută aparatul;
- mărcile materialelor de bază, simbolurile materialelor de adaos, clasa de calitate;
- detaliile îmbinărilor prin sudură sau alte procese speciale (forme şi dimensiuni);
- tipuri de controale prevăzute de proiectant pentru aparatele executate în serie.
3.2.1.1.1.3. Caracteristici funcţionale:
- debitul nominal de gaz;
- presiunea normală de alimentare a gazului combustibil;
- încărcarea termică parţială şi totală;
- temperatura maximă admisă pe suprafeţele aparatului şi ale elementelor de manevră şi reglare;
- neetanşeitatea admisă;
- condiţii de stabilitate a flăcării;
- condiţii de rezistenţă la topire a arzătoarelor;
- aptitudinea de schimbare a gazului de alimentare.
3.2.1.1.1.4. Parametri garantaţi:
- randamentul;
- conţinutul maxim de CO (alfa = 1) în gazele de ardere;
- încărcarea termică pentru menţinerea stării de regim;
- temperatura maximă a gazelor de ardere evacuate;
- sarcina minimă de funcţionare a aparatului în condiţii de siguranţă;
- timpul de intrare în regim a aparatului;
- timpul de siguranţă la stingere;
- timpul de siguranţă la aprindere.
3.2.1.2. Descrierea funcţională a aparatului
3.2.1.2.1. Documentaţia tehnică de identificare a aparatului trebuie să conţină descrieri şi note explicative necesare pentru înţelegerea funcţionării acestuia, inclusiv a elementelor componente înglobate în aparat, dacă de aceasta depinde înţelegerea funcţionării aparatului.
Nivelul de detaliere a acestor descrieri şi notele explicative trebuie să asigure înţelegerea completă şi corectă cel puţin a următoarelor:
- destinaţia şi domeniul de utilizare normală a aparatului;
- principiul de funcţionare;
- soluţia constructivă adoptată;
- parametrii de intrare;
- parametrii de ieşire;
- tipul şi timpul de răspuns la perturbaţii;
- facilităţile de care dispune;
- rolul şi modul de funcţionare a elementelor din dotare;
- limitele de răspuns la variaţii extreme ale parametrilor de intrare;
- funcţionarea sistemului de automatizare;
- accesibilitatea şi controlabilitatea aparatului pentru determinarea disponibilităţii de funcţionare/intervenţie corectă a sistemului de protecţie automată şi pentru constatarea gradului de îndeplinire a funcţiilor proiectate ale sistemului de automatizare;
- gradul de reparabilitate al aparatului şi al diverselor elemente componente;
- durata estimată de serviciu a aparatului în condiţii de utilizare normală;
- conservarea pe perioade scurte de scoatere din serviciu şi pe perioade mai lungi.
NOTĂ:
"Descrierea funcţională a aparatului" este o componentă a documentaţiei tehnice de identificare a aparatului, care trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii:
a) să constituie în cadrul dosarului tehnic de fabricaţie documentul care face posibilă înţelegerea corectă a modului de funcţionare şi exploatare a aparatului;
cool.gif să constituie suport în cadrul cursurilor de formare/specializare a instalatorilor;
c) să constituie material informativ în cadrul instrucţiunilor pentru utilizare destinate utilizatorului final.
3.2.1.2.2. În cazul în care "Descrierea funcţională a aparatului" este întocmită exclusiv în varianta destinată utilizatorului final este necesar ca aceasta să fie suficient de clară şi detaliată pentru a putea fi înţeleasă corect şi complet de un utilizator final căruia nu i se pot pretinde nici un fel de cunoştinţe de specialitate preliminare în domeniu.
3.2.1.3. Instrucţiuni de montare/instalare, întreţinere şi reparare
Aceste instrucţiuni sunt destinate prestatorilor de specialitate definiţi la pct. 1.4.17 şi 1.4.23 şi trebuie organizate după natura lucrărilor care trebuie să fie realizate la locul de utilizare a aparatului.
Dacă pentru a face operaţional un aparat la utilizatorul final sunt necesare lucrări de montare, aşa cum sunt definite la pct. 1.4.3, aceste lucrări vor fi prezentate explicit în ordinea efectuării lor, inclusiv operaţiunile de verificare a conformităţii efectuării lor.
O deosebită atenţie trebuie acordată elaborării instrucţiunilor de montare pentru cazurile în care se livrează utilizatorului final corpuri de încălzire (ce satisfac condiţiile de introducere pe piaţa din România, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 761/2001) la care se vor monta arzătoare cu aer insuflat.
Referitor la asamblarea la locul de funcţionare producătorul trebuie:
a) să precizeze aparatele care se pot asambla la locul de funcţionare;
cool.gif să pună la dispoziţie procedura de asamblare în limba română;
c) să pună la dispoziţie metodele de verificare care să confirme corectitudinea operaţiunii de asamblare.
Pentru lucrările de instalare a aparatului la locul de funcţionare de la utilizatorul final (lucrările definite la pct. 1.4.2) şi pentru lucrările de întreţinere/service şi reparare, adresate exclusiv prestatorilor de specialitate autorizaţi de ISCIR, instrucţiunile redactate în limba română trebuie să conţină toate informaţiile tehnice şi îndrumările necesare pentru a se asigura că aceste lucrări/operaţiuni sunt efectuate corect şi că aparatul, după ce a fost instalat, poate fi utilizat în siguranţă.
Având în vedere că instrucţiunile de întreţinere (care nu necesită o calificare/specializare în domeniu) pot fi adresate şi utilizatorului final, trebuie făcută o distincţie clară între tipurile de lucrări de întreţinere adresate celor două categorii fie prin precizarea adresantului la fiecare operaţiune, fie prin precizarea lucrărilor de întreţinere care pot fi executate şi de utilizatorul final (lucrări de întreţinere curentă).
În ceea ce priveşte reparaţiile, aceste tipuri de lucrări trebuie să fie executate numai de prestatori de specialitate autorizaţi de ISCIR, iar limitele de competenţă trebuie să fie stabilite precis de producător.
De exemplu:
- ce elemente se pot repara şi cum;
- ce elemente trebuie să fie înlocuite integral şi cum.
Împuternicirea de reparare, în limitele competenţelor stabilite, se acordă prestatorilor de specialitate formaţi/specializaţi în acest domeniu şi atestaţi de producător în ceea ce priveşte capabilitatea tehnică a acestora.
Instrucţiunile destinate a fi folosite de prestatorii de specialitate autorizaţi de ISCIR trebuie să specifice, în special:
- tipul de gaz;
- presiunea de alimentare;
- debitul de aer proaspăt necesar atât pentru necesităţile de aer de combustie, cât şi pentru necesităţile prevenirii şi evitării formării de amestecuri periculoase de gaze nearse la aparatele care nu au un dispozitiv special pentru eliminarea situaţiilor de acumulare periculoasă de gaze în spaţiile închise unde sunt instalate;
- condiţiile pentru evacuarea gazelor arse;
- criteriile de alegere a locului/amplasamentului de instalare;
- modul de cuplare a aparatului la circuitele tehnologice de alimentare cu combustibil, cu aer de ardere, cu apă, cu energie electrică, de evacuare a gazelor de ardere, de consum al energiei termice furnizate de aparat;
- modul de punere în funcţiune;
- modalităţile de încercare funcţională în vederea demonstrării realizării parametrilor de siguranţă declaraţi pentru autorizarea funcţionării şi predarea aparatului pentru exploatarea de durată/curentă de către utilizatorul final;
- modul de verificare tehnică periodică şi necesitatea efectuării acesteia pentru garantarea funcţionării conforme în continuare;
- modul de efectuare a operaţiunilor de service şi definirea acestora;
- modalităţile specifice de depistare a cauzelor defectelor;
- modul recomandat de demontare-remontare a dispozitivelor/componentelor înglobate în aparat, în cadrul activităţilor de întreţinere, în cazul în care este necesară înlocuirea componentelor;
- modurile de reparare, cu precizarea limitelor de competenţă;
- formularele tipizate recomandate de producător pentru înregistrarea lucrărilor, efectuate eventual în perioada de garanţie, şi pentru luarea în evidenţă a aparatului de către prestatorii de specialitate, după caz.
Prestatorii de specialitate trebuie să elaboreze, pe baza informaţiilor de mai sus şi cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile în România, procedurile şi instrucţiunile proprii de lucru, care vor fi prezentate la ISCIR pentru avizare o dată cu dosarul depus în vederea autorizării.
3.2.1.4. Instrucţiuni de utilizare
Instrucţiunile de utilizare sunt destinate utilizatorului final şi de aceea ele trebuie să fie redactate în limba română, trebuie să fie lizibile, clare, explicite, utile, uşor de reţinut şi să nu presupună pentru înţelegerea şi însuşirea de către utilizatorul final cunoştinţe prealabile de specialitate.
Chiar în aceste condiţii este recomandabil ca instrucţiunile de utilizare să conţină suficiente ilustraţii sugestive, diagrame explicative şi simboluri grafice de avertisment, care să descrie operaţiunile/manevrele pe care eventual trebuie să le facă utilizatorul pe perioada exploatării aparatului, precum şi restricţiile de intervenţie asupra aparatului, deoarece acestea se reţin şi se asimilează mai uşor decât textele scrise referitoare la aceleaşi subiecte.
Informaţiile esenţiale din instrucţiunile de utilizare trebuie să fie dublate cu informaţii inscripţionate pe aparat, pe butoanele/manetele ce trebuie să fie acţionate şi cu etichete de avertisment, în aşa fel încât să se reducă riscul unei manevrări incorecte în lipsa manualului cuprinzând instrucţiuni de utilizare. Dependenţa utilizării conforme a aparatului de existenţa la faţa locului, de consultarea permanentă şi/sau de învăţarea/memorarea textului instrucţiunilor de utilizare trebuie limitată la maximum.
Instrucţiunile de utilizare trebuie să ofere utilizatorului suficiente informaţii şi explicaţiile referitoare la toate situaţiile previzibile în exploatarea curentă, astfel încât să nu îl pună pe acesta în faţa unor situaţii de funcţionare neprevăzute, care prin consecinţa efectelor neaşteptate pot provoca reacţii necontrolate şi manevre periculoase executate în urma unor decizii luate în necunoştinţă de cauză, sub impulsul panicii.
Instrucţiunile de utilizare nu trebuie să prevadă operaţiuni de service sau de întreţinere curentă în sarcina utilizatorului final, care să presupună cunoaşterea caracteristicilor constructive ale aparatului la nivelul specialiştilor în domeniu sau detalii despre rolul şi funcţionarea anumitor elemente componente ale aparatului.
Instrucţiunile de utilizare vor avea o pagină care identifică amănunţit unităţile de service şi asistenţă tehnică autorizate, care pot acorda utilizatorului final toate tipurile de servicii asociate garantării utilizării aparatului în condiţii de siguranţă şi rezolvării problemelor de deranjament funcţional al aparatului.
Instrucţiunile de utilizare destinate beneficiarului trebuie să conţină:
- informaţii descriptive privind destinaţia şi funcţionalitatea aparatului;
- informaţii privind posibilităţile de funcţionare;
- toate informaţiile necesare pentru utilizarea aparatului în siguranţă;
- avertismente care să atragă atenţia asupra eventualelor restricţii de utilizare;
- avertismente, dublate cu etichete de avertisment pe aparat şi pe ambalajul acestuia, care trebuie să indice clar tipul de gaz utilizat, presiunea gazului de alimentare şi orice restricţii de utilizare;
- informaţii referitoare la necesitatea instalării aparatului numai în zonele în care există suficientă ventilare;
- informaţii şi procedură explicită privind aprinderea;
- informaţii explicite privind reglarea aparatului pentru funcţionare în regim "automat";
- informaţii privind modul de reglare "manuală" a sarcinii aparatului;
- informaţii privind modul de oprire a aparatului în condiţii de siguranţă;
- informaţii privind conservarea aparatului şi, eventual, a instalaţiei tehnologice în care acesta este integrat;
- instrucţiuni privind întreţinerea curentă;
- informaţii privind depistarea cauzelor defectelor.
3.2.1.5. Identificarea echipamentelor încorporate în aparat şi anexarea certificatelor de conformitate ale acestora
Producătorii de aparate consumatoare de combustibili gazoşi pot opta între următoarele variante:
- producerea proprie a dispozitivelor de siguranţă şi reglare care se înglobează în aparat;
- înglobarea în aparat a echipamentelor produse de terţi.
În ambele situaţii sunt admise a fi înglobate în aparat doar echipamentele care respectă cerinţele esenţiale aplicabile cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 761/2001 şi care sunt certificate în acest sens.
Aceste echipamente trebuie să fie identificate individual în documentaţie prin fişe tehnice, prospecte, diagrame funcţionale, desene tehnice etc., la care se vor ataşa documentele de dovedire a certificării (certificat de conformitate). Documentul de certificare trebuie să însoţească echipamentul. De asemenea, certificatul în care se declară conformitatea echipamentului cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 761/2001 trebuie să indice caracteristicile echipamentului şi modul în care acesta trebuie să fie încorporat în aparat pentru ca aparatul finit să corespundă cerinţelor esenţiale aplicabile.
Exemple de echipamente încorporate în aparat, care necesită copie de pe certificatul precizat mai sus, se regăsesc la pct. 1.2.1.1 lit. c).
4. EVALUAREA CONFORMITĂŢII
4.1. Generalităţi
Evaluarea conformităţii aparatelor se face de către organisme de certificare desemnate.
Pentru evaluarea conformităţii aparatelor se poate utiliza o singură procedură sau o combinaţie de proceduri, la libera alegere a producătorului, astfel încât să fie cel mai potrivit pentru producţia sa proprie.
Evaluarea conformităţii aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se va efectua înainte de introducerea pe piaţă a aparatelor.
Procedurile utilizate la evaluarea conformităţii aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi sunt precizate în detaliu în capitolul II din Hotărârea Guvernului nr. 761/2001.
4.2. Evaluarea conformităţii aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, altele decât cele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 761/2001, cu cerinţele minime privind autorizarea funcţionării acestora în România
Pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi din domeniul de aplicare a prezentei prescripţii tehnice, dar care nu sunt nominalizate explicit în Hotărârea Guvernului nr. 761/2001 sau care sunt exceptate de la prevederile acesteia, autorizarea de funcţionare se poate obţine numai dacă este asigurată conformitatea cu prevederile prezentei prescripţii tehnice privind:
a) documentaţia tehnică de identificare a aparatului (conform cap. 3);
cool.gif adaptarea aparatului la condiţiile specifice din România privind gazele disponibile;
c) instrucţiunile de instalare şi utilizare;
d) garantarea existenţei serviciilor specializate de garanţie, conform legislaţiei în vigoare din România;
e) existenţa rapoartelor de încercări de tip, realizate în condiţiile de funcţionare din România, pentru demonstrarea îndeplinirii parametrilor de siguranţă şi performanţă în funcţionare.
Evaluarea conformităţii cu aceste cerinţe se face de către un organism de certificare a produselor desemnat.
5. CONDIŢII DE INTRODUCERE PE PIAŢĂ A APARATELOR ŞI DISTRIBUIREA ACESTORA LA UTILIZATORII FINALI
5.1. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 761/2001, aparatele consumatoare de combustibili gazoşi se pot introduce pe piaţă şi se pot pune în funcţiune numai dacă:
- poartă marcajul naţional de conformitate CS, aplicat de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CS, redactată în limba română;
- poartă marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene, şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CE, tradusă în limba română.
Marcajul de conformitate, naţional sau european, aplicat pe un aparat semnifică faptul că acesta respectă cerinţele esenţiale aplicabile din Hotărârea Guvernului nr. 761/2001.
5.2. Pentru producătorii de aparate consumatoare de combustibili gazoşi, care nu au sediul social pe teritoriul României, distribuirea se face prin intermediul distribuitorilor autorizaţi (recunoscuţi), asigurându-se condiţia menţionată la pct. 5.4.
5.3. Pentru producătorii de aparate consumatoare de combustibili gazoşi din România distribuirea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face prin reţeaua proprie sau prin distribuitori autorizaţi (recunoscuţi), asigurându-se condiţia menţionată la pct. 5.4.
5.4. Distribuitorul autorizat (recunoscut) de producător poate realiza prin personal propriu punerea în funcţiune, service-ul şi garanţia (dacă este autorizat de ISCIR pentru aceste activităţi) sau, în cazul în care nu este autorizat pentru aceste lucrări, prin grija sa va asigura aceste activităţi prin alţi agenţi economici autorizaţi de ISCIR.
Aceste condiţii au drept scop asigurarea protecţiei utilizatorului final şi sunt în responsabilitatea distribuitorului autorizat (recunoscut), conform legislaţiei în vigoare (Hotărârea Guvernului nr. 394/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările ulterioare).
5.5. Distribuitorul autorizat (recunoscut) de producător este obligat să asigure asistenţă tehnică şi suport tehnic utilizatorului final în perioada de garanţie, în condiţiile stabilite la pct. 5.4.
5.6. Producătorii au responsabilitatea, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, să asigure condiţiile tehnice de pregătire/formare şi specializare a instalatorilor pentru tipurile de aparate pe care le introduc pe piaţa din România.
5.7. Producătorii au obligaţia să asigure instrucţiuni complete de instalare şi utilizare în limba română, conform legislaţiei aplicabile în România, servicii de garanţie şi piese de schimb pentru aparatele introduse pe piaţă.
6. CONDIŢII PENTRU AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII APARATELOR
6.1. Prevederile tehnice din prezenta prescripţie tehnică urmăresc:
- să asigure protecţia persoanelor, mediului şi proprietăţii, interzicând existenţa în funcţionare la utilizatorii finali a unor aparate necorespunzătoare;
- să asigure introducerea disciplinei în exploatare la utilizatorii finali.
În acest scop prezenta prescripţie tehnică, elaborată în baza legislaţiei în vigoare privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi a dispozitivelor de siguranţă aferente acestora, stabileşte următoarele:
- autorizarea de funcţionare a aparatelor se va face la prima punere în funcţiune şi periodic cel puţin o dată la 2 ani;
- furnizarea combustibilului gazos se va face numai la aparatele care îndeplinesc condiţiile de funcţionare în siguranţă şi care au verificarea tehnică periodică efectuată, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
- furnizorul de combustibil gazos va sista livrarea combustibilului la utilizatorul final care nu face dovada îndeplinirii condiţiilor cuprinse în prezenta prescripţie tehnică privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a aparatului pe care îl deţine;
- utilizatorul final are obligaţia să supună aparatele unor verificări tehnice periodice cel puţin o dată la 2 ani din momentul încetării garanţiei asigurate de vânzător;
- aparatele instalate şi puse în funcţiune la utilizatorii finali din România vor fi înregistrate, luate în evidenţă şi supuse verificărilor tehnice iniţiale (la prima punere în funcţiune) şi verificărilor tehnice periodice de către ISCIR direct sau prin intermediul prestatorilor de specialitate autorizaţi de ISCIR şi împuterniciţi în acest scop;
- prestatorii de specialitate autorizaţi de ISCIR pentru punere în funcţiune, service, reparare şi pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice trebuie să facă dovada cunoştinţelor tehnice şi de specialitate.
6.2. Activităţile de montare/instalare, punere în funcţiune şi service se vor efectua numai de agenţi economici autorizaţi de ISCIR, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
6.3. Verificările tehnice periodice se efectuează de agenţi economici autorizaţi de ISCIR.
6.4. Prestatorii de specialitate care urmează să desfăşoare activităţi de punere în funcţiune, service, reparare, revizii, precum şi verificări tehnice periodice trebuie să urmeze şi să promoveze cursuri de specializare în domeniu.
6.5. Autorizarea prestatorilor de specialitate
6.5.1. Condiţii minime obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească agenţii economici în vederea autorizării pentru montarea/instalarea, punerea în funcţiune, service-ul şi garanţia aparatelor, precum şi pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice
6.5.1.1. Orice agent economic/prestator de specialitate, înregistrat în registrul comerţului şi având în statut ca obiect de activitat
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Closed TopicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 RSS Lo-Fi Version Time is now: 19th January 2020 - 12:31 PM
Aer conditionat | Centrale termice