ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 14 iulie 2005

ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 14 iulie 2005

privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare banesti populatiei cu venituri reduse care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 20 iulie 2005

ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 14 iulie 2005

privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare banesti populatiei cu venituri reduse care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 20 iulie 2005

Avand in vedere majorarile pretului la gaze naturale si tinand cont de necesitatea eficientizarii consumului individual de gaze naturale pentru persoanele care utilizeaza la incalzirea locuintei acest combustibil, in vederea cresterii calitatii vietii de familie, se impune initierea unui program de acordare a unor ajutoare banesti populatiei cu venituri reduse pentru acoperirea unei parti din cheltuielile cu achizitionarea, instalarea si punerea in functiune de centrale termice individuale sau, dupa caz, de arzatoare automatizate.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

ART. 1 Incepand cu anul 2005 se instituie Programul de acordare a unor ajutoare banesti populatiei cu venituri reduse care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, in vederea eficientizarii consumului de gaze naturale utilizate la incalzirea locuintei.

ART. 2 (1) in perioada 2005-2008 se acorda un ajutor banesc pentru acoperirea unei parti din cheltuielile cu achizitionarea, instalarea si punerea in functiune a unei centrale termice individuale sau, dupa caz, a unui arzator automatizat, denumit in continuare ajutor banesc.

(2) De ajutorul banesc beneficiaza familiile si persoanele singure care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale si sunt consumatori individuali, titulari de contracte de furnizare a gazelor naturale;

b) au venitul net lunar pe membru de familie de pana la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

c) nu detin centrale termice individuale;

d) detin sobe de teracota.

(3) Ajutorul banesc se acorda sub forma de bonuri valorice, in cuantum diferentiat, dupa cum urmeaza:

a) in suma de 1.000 lei, in cazul achizitionarii, instalarii si punerii in functiune a unei centrale termice individuale;

b) in suma de 200 lei, in cazul achizitionarii si montarii unui arzator automatizat.

ART. 3 (1) Bonurile valorice sunt documente cu regim special care se emit de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

(2) Tiparirea bonurilor valorice se va face potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 199/2000 privind infiintarea Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A., aprobata cu modificari prin Legea nr. 402/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Bonurile valorice sunt de culoare violet, sunt prevazute cu elemente de securizare si au tiparit cuantumul ajutorului banesc prevazut la art. 2 alin. (3).

(4) Modelele bonurilor valorice sunt prevazute in anexa care face parte integranta dn prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 4 (1) Ajutorul banesc se acorda numai in cazul in care achizitionarea, instalarea si punerea in functiune a unei centrale termice sau, dupa caz, a arzatoarelor automatizate se realizeaza prin firme autorizate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale si de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumite in continuare firme autorizate.

(2) Firmele autorizate care participa la Programul de acordare a unor ajutoare banesti populatiei cu venituri reduse care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale au obligatia sa incheie un protocol de colaborare cu directia de munca, solidaritate sociala si familie a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare directie teritoriala, in a carei raza isi are domiciliul sau resedinta familia ori persoana singura.

(3) Modelul protocolului de colaborare prevazut la alin. (2) este stabilit prin norme metodologice.

ART. 5 (1) Ajutorul banesc se acorda o singura data, fie pentru achizitionarea, instalarea si punerea in functiune a unei centrale termice, fie pentru achizitionarea si montarea arzatoarelor automatizate, pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta si veniturile familiei, semnata de reprezentantul familiei, care este si titularul ajutorului banesc.

(2) in cazul achizitionarii, instalarii si punerii in functiune a unei centrale termice, cererea prevazuta la alin. (1) este insotita de urmatoarele documente:

a) avizul de solutie tehnica eliberat de furnizorul de gaze naturale la care este inregistrat ca titular de contract de furnizare a gazelor naturale;

b) proiectul de executie a instalarii centralei termice, eliberat de firma autorizata.

(3) in cazul achizitionarii si montarii arzatoarelor automatizate, ajutorul banesc se acorda pentru un numar maxim de trei sobe.

(4) Cererea de acordare a ajutorului banesc se inregistreaza la directia teritoriala in a carei raza se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta a titularului.

(5) Cererea se completeaza potrivit modelului stabilit prin norme metodologice.

ART. 6 (1) Stabilirea dreptului la ajutorul banesc se realizeaza pe baza de ancheta sociala efectuata de personalul de specialitate din cadrul directiei teritoriale.

(2) Ancheta sociala certifica componenta familiei si nivelul veniturilor acesteia, precum si modalitatile de incalzire a locuintei.

(3) Modelul anchetei sociale este stabilit prin norme metodologice.

ART. 7 (1) Cererea prevazuta la art. 5 alin. (1) se aproba sau se respinge prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale.

(2) Decizia directorului executiv al directiei teritoriale privind acordarea dreptului la ajutorul banesc se comunica titularului in termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii si se transmite insotita de bonul valoric reprezentand ajutorul banesc.

(3) in termenul prevazut la alin. (2) directiile teritoriale vor comunica familiilor si persoanelor singure care nu indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului banesc decizia motivata a directorului executiv al directiei teritoriale privind respingerea cererii.

ART. 8 (1) in sensul prezentei ordonante de urgenta, prin familie se intelege sotul, sotia si alte persoane care au acelasi domiciliu sau resedinta.

(2) Prin persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 16 ani, locuieste si se gospodareste singura.

ART. 9 Ajutorul banesc se acorda familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora.

ART. 10 (1) Suma reprezentand acoperirea unei parti din cheltuielile cu achizitionarea, instalarea si punerea in functiune a unei centrale termice individuale sau, dupa caz, a arzatoarelor automatizate, datorata firmei autorizate, se achita de catre titular cu bonul valoric.

(2) Firmele autorizate care au incheiat protocolul prevazut la art. 4 alin. (3) au obligatia sa accepte plata unei parti din cheltuielile cu achizitionarea, instalarea si punerea in functiune a unei centrale termice individuale sau, dupa caz, a arzatoarelor automatizate, sub forma de bonuri valorice.

ART. 11 (1) Lunar, firmele autorizate transmit directiilor teritoriale situatia centralizatoare privind titularii si sumele reprezentand ajutoarele banesti, insotita de bonurile valorice.

(2) in cazul ajutorului banesc acordat pentru achizitionarea si montarea arzatoarelor automatizate, documentele prevazute la alin. (1) sunt insotite de procesul-verbal de constatare a montarii arzatoarelor automatizate. Modelul procesului-verbal este stabilit prin norme metodologice.

(3) Situatia prevazuta la alin. (1) reprezinta document de plata pe baza caruia directiile teritoriale achita sumele solicitate de firmele autorizate.

(4) Directiile teritoriale au obligatia de a verifica periodic lista firmelor autorizate.

(5) Directiile teritoriale au obligatia de a retine bonurile valorice si de a nu efectua decontarea acestora in cazul in care constata ca la data solicitarii decontarii firma nu mai este autorizata.

ART. 12 (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului banesc, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinatie.

(2) Cheltuielile privind tiparirea bonurilor valorice si orice alte cheltuieli ocazionate de acordarea ajutoarelor banesti, precum si cheltuielile legate de informarea populatiei cu privire la drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familei.

ART. 13 Ajutoarele banesti acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta nu se impoziteaza si nu se iau in calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii.

ART. 14 Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei monitorizeaza aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta cu privire la acordarea ajutorului banesc.

ART. 15 in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Finantelor Publice elaboreaza norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

 

Contrasemneaza:

-------------

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Francu

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 91.

ANEXA

NOTA(CTCE)

Imaginea reprezentand Bon valoric - 1.000 lei, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 643 din 20 iulie 2005, la pagina 3 (a se vedea imaginea asociata).

NOTA(CTCE)

Imaginea reprezentand Bon valoric - 200 lei, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 643 din 20 iulie 2005, la pagina 3 (a se vedea imaginea asociata).

---------